Wójt Gminy Domaniewice ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Publicznego Przedszkola w Domaniewicach

Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz. U. z 2017 r. poz. 1597 z późn. zm.).

(więcej…)

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestycja w obszary wiejskie

Operacja pn.  ,,Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków wraz z budową wodociągu w Gminie Domaniewice”, mająca na celu: poprawę infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie Domaniewice  poprzez rozbudowę oczyszczalni ścieków oraz budowę sieci wodociągowej na terenie gminy,  współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania ,,Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

(więcej…)

Przebudowa i rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Sapach

Gmina Domaniewice otrzymała 581 587,00 złotych wsparcia w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Pieniądze te zostały przeznaczone na realizację zadania pn.: „Przebudowa i rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Sapach”. Inwestycja obejmowała kompleksowe prace budowlane, instalatorskie i wykończeniowe oraz wyposażenie budynku dla zapewnienia właściwej realizacji przewidzianych funkcji. Teren działki został częściowo utwardzony i zagospodarowany na potrzeby mieszkańców wsi Sapy. Inwestycja została zrealizowana w okresie: lipiec 2020 r.- maj 2021 r.

(więcej…)

Ogłoszenie o naborze

Wójt Gminy Domaniewice ogłasza nabór kandydatów na stanowisko Opiekuna Klubu Dziecięcego – 2 etaty Stanowisko dofinansowane w ramach projektu pn. „Utworzenie Klubu Dziecięcego w Domaniewicach” nr RPLD.10.01.00-10-B011/20 Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa X Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie. Działanie X.1 Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3.

(więcej…)