Program 500+

Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych.
Świadczenie wychowawcze przysługuje matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka. Świadczenie przyznawane jest na dzieci  do dnia ukończenia przez  nie 18. roku życia.   Pierwszy okres, na które ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego, rozpoczyna się 1 kwietnia 2016r. i kończy 30 września 2017r. Rokiem kalendarzowym, z którego dochody stanowią podstawę ustalania prawa do świadczenia wychowawczego, jest rok kalendarzowy 2014.

(więcej…)

Rusza czternasty konkurs „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”

Organizatorami Konkursu są: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Państwowa Inspekcja Pracy, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i inne instytucje działające na rzecz poprawy bezpieczeństwa pracy w gospodarstwach rolnych

Celem Konkursu jest promocja zasad ochrony zdrowia i życia w środowisku pracy rolnika oraz popularyzowanie przyjaznych i bezpiecznych gospodarstw rolnych dla właścicieli i członków ich rodzin.
W konkursie mogą brać udział rolnicy prowadzący indywidualną działalność rolniczą, ubezpieczeni w KRUS (przynajmniej jeden z właścicieli).
Komisje konkursowe ocenią m. in. takie elementy gospodarstwa jak:
–  ład i porządek w obrębie podwórza, zabudowań i stanowisk pracy,
–  stan budynków inwentarskich i gospodarczych, w tym: schodów i używanych drabin oraz instalacji i urządzeń elektrycznych,
–  wyposażenie maszyn i urządzeń używanych w gospodarstwie w osłony ruchomych części, podpory i inne zabezpieczenia przed wypadkami,
–  stan techniczny maszyn i urządzeń stosowanych w gospodarstwie,
–  warunki obsługi i bytowania zwierząt gospodarskich,
–  stosowanie, stan i jakość środków ochrony osobistej,
–  rozwiązania organizacyjne, technologiczne i techniczne wpływające na bezpieczeństwo osób pracujących i przebywających w gospodarstwie rolnym,
–  estetyka gospodarstw.
Regulamin oraz formularz zgłoszenia do Konkursu są dostępne na stronie internetowej KRUS: www.krus.gov.pl oraz w jednostkach organizacyjnych Kasy.
Termin nadsyłania zgłoszeń mija 31 marca 2016 roku.
W imieniu organizatorów serdecznie zapraszamy do udziału w Konkursie.

Zarządzenie nr 85/2015 Wójta Gminy Domaniewice

w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Domaniewice
w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu współpracy  na lata 2016 – 2018  Gminy Domaniewice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi  w art. 3
ust. 3  ustawy   o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy  z dnia 8  marca 1990 r. o samorządzie gminnym
( Dz. U. z  2015 r. poz. 1515) oraz § 4 Regulaminu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów  aktów prawa miejscowego w dziedzinach  dotyczących działalności statutowej tych organizacji stanowiącego załącznik do Uchwały  Nr XLII 243/10 Rady Gminy Domaniewice z dnia
30 września 2010 r.  w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi oraz  podmiotami wymienionymi w art. 3, ust. 3 ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji  zarządzam, co następuje:

§ 1. Postanawia się przeprowadzić konsultacje „Wieloletniego programu współpracy
na lata 2016 – 2018  Gminy Domaniewice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi  w art. 3 ust.3  ustawy   o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”, prowadzącymi działalność statutową na terenie Gminy Domaniewice.

§ 2 . Przedmiotem konsultacji jest projekt  uchwały w sprawie uchwalenia  „Wieloletniego programu współpracy  na lata 2016 – 2018  Gminy Domaniewice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi  w art. 3 ust.3  ustawy   o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” .

1. Konsultacje zostaną  przeprowadzone w formie protokołowanego otwartego spotkania
z przedstawicielami organizacji pozarządowych i podmiotów, o których mowa w art. 3
ust. 3  ustawy  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z możliwością wyrażenia opinii i wnoszenia uwag w trakcie spotkania do protokołu i na piśmie  do czasu jego zakończenia .

2. Konsultacje zostaną przeprowadzone w dniu 29 października 2015 r.  w  Urzędzie Gminy  Domaniewice pokój nr. 13  o godz.13°°.

§ 3. Wyniki konsultacji zawierające  zestawienie zgłoszonych opinii i uwag, wraz
ze stanowiskiem Wójta  z podaniem uzasadnienia w przypadku ich nie uwzględnienia, zamieszczone zostaną na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Domaniewicach, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie Urzędu Gminy  w Domaniewicach.

§ 4. Konsultacje uznaje się za ważne bez względu   na liczbę podmiotów biorących udział
w spotkaniu.

§ 5.  Wykonanie zarządzenia powierza się  Sekretarzowi Gminy Domaniewice.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.