Deklaracja dostępności Gminy Domaniewice

Urząd Gminy Domaniewice zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Gminy Domaniewice.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • • Pochodzą z różnych źródeł.
 • • Opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji.
 • • Część plików nie jest dostępnych cyfrowo.
 • • Częściowy brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów.
 • • Brak opisów alternatywnych i tytułów dla zdjęć i obrazków.

Wyłączenia

 • • Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.
 • • Opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • • Deklarację sporządzono dnia:
 • •Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Agata Wodzyńska.
 • • E-mail: agata.wodzynska@domaniewice.pl
 • • Telefon: 468301766

Każdy ma prawo:

 • • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • • Organ nadzorujący: Wójt Gminy Domaniewice
 • • Adres: ul. Główna 2 99-434 Domaniewice
 • • E-mail: ug@domaniewice.pl
 • • Telefon: 468301766

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Urząd Gminy w Domaniewicach ul. Główna 2, 99-434 Domaniewice

Budynek ma 2 wejścia: frontowe od parkingu przy drodze powiatowej i tylne. Frontowe jest ogólnie dostępne, tylne z reguły używane przez pracowników urzędu. Oba wejścia mają schody.

Do wejścia frontowego prowadzą schody 7 stopni, szerokość 140 cm z balustradą i niewielki schodek przy drzwiach. Pierwsze drzwi przeszklone 1-skrzydłowe otwierane na zewnątrz o szerokości otworu 89 cm, za nimi niewielki przedsionek i drugie drzwi 2-skrzydłowe o szerokości otworu 140 cm, w drzwiach progi. Brak podjazdu dla wózków. Przy drzwiach frontowych zewnętrznych umieszczono dzwonek przywoławczy, w drzwiach okienko podawcze, na ścianie skrzynka odbiorcza.

Do wejścia tylnego prowadzą schody 3 stopnie bez balustrady. Drzwi pełne 1-skrzydłowe o szerokości otworu 84 cm. W drzwiach próg. Dalej niewielki hol o szerokości 150 cm i prowadzące do korytarza drzwi 1-skrzydłowe o szerokości otworu 84 cm.

Na poziomie parteru korytarz w najwęższym miejscu szerokości 106 cm. Korytarz prowadzi do 6 pokoi do obsługi interesantów i dwóch łazienek. Szerokość otworów drzwiowych do toalet wynosi 70 cm. Łazienki nie dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Z korytarza na piętro prowadzą schody 21 stopniowe z balustradą o szerokości 94 cm. Piętro budynku niedostępne dla osób na wózkach z powodu schodów z jednym zawrotem i braku windy.

Przed budynkiem jest utwardzony kostką plac bez oznakowania, służący zazwyczaj do parkowania aut. Z placu do schodów prowadzących do wejścia frontowego grunt jest utwardzony kostką bez przeszkód terenowych. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.