Gmina Domaniewice leży w Obszarze Chronionego Krajobrazu Pradoliny Warszawsko-Berlińskiej, który pokrywa się w dużej części z Obszarem Natura 2000. Przedmiotem ochrony jest zachowanie walorów przyrodniczych. Duże obszary podmokłych gruntów zlewni Bzura oraz wokół stawów Okręt i Rydwan porastają zarośla trzciny i sitowia, będące miejscem lęgowym i ostoją wielu gatunków ptaków wodno —błotnych. W najbliższym otoczeniu stawów mają swoje miejsca gniazdowania 124 gatunki ptaków, z czego 7 gatunków — bąk, błotniak łąkowy, błotniak zbożowy, derkacz, kropiatka, zielonka i wąsatka —umieszczonych jest na krajowej i europejskiej liście zwierząt zagrożonych. Na stawach rosną także chronione gatunki roślin np. grzebień biały, grążel, rdestnice, pływacz zwyczajny — roślina mięsożerna.

Walory środowiskowe

Okoliczne Wzgórza Domaniewickie, tworzące zalesiony grzbiet składają się z trzech wałów (Domaniewicki 178 m n.p.m., Rogoziński 119 m n.p.m., Dąbkowicki 117 m n.p.m.), zbudowanych ze żwirów i piasków osadzonych tutaj w czasie zlodowacenia środkowoeuropejskiego.