Drogi – rozbudowana sieć, na którą składają się:

  • drogi wojewódzkie – 9,5 km,
  • powiatowe – 39 km,
  • gminne – 81 km, w tym: gminne – 46km ( o nawierzchni bitumicznej – 31,6km),
  • dojazdowe – 35km ( o nawierzchni utwardzonej – 1,7km).

Gmina Domaniewice jest w bardzo dużym stopniu zwodociągowana. 94% mieszkańców korzysta z 72,2 km sieci wodociągowej. W miejscowości Lisiewice Małe i częściowo Skaratki, została przeprowadzona modernizacja sieci – stare azbestowe rury zostały zastąpione ekologicznymi rurami PCV.

Kanalizacja jest znacznie słabiej rozwinięta. Do sieci podłączonych jest tylko 0,3 % mieszkańców (1,8 km sieci). Ścieki są odbierane przez miejscową oczyszczalnię ścieków. Aktualnie planuje się rozbudowę istniejącej oczyszczalni.

Gospodarka odpadami. Gmina nie posiada własnego składowiska odpadów. Mieszkańcy gminy korzystają z usług firmy, która wydzierżawia im pojemniki na śmieci ­i zapewnia comiesięczne opróżnienie tych pojemników.