W związku z nie zgłaszaniem przez właścicieli nieruchomości wszystkich zamieszkałych na niej osób w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi proszę o aktualizację liczby osób zamieszkujących nieruchomość celem naliczenia opłaty za odpady komunalne.

Zgłoszenie winno być dokonane w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości nie zgłoszonego mieszkańca oraz w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana w liczbie osób będąca podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Aktualizacji deklaracji należy dokonać do końca 10 czerwca br.

W przypadku nie dokonania powyższego w w/w terminie zostaną przeprowadzone postępowania kontrolne i naliczone opłaty zgodnie z rzeczywistą liczbą mieszkańców zamieszkałych na terenie danej nieruchomości oraz zostaną nałożone za popełnienie wykroczenia kary grzywny zgodnie z art. 10 ust. 2b, ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2021 r- poz.888)

GKP 3137.41.2021