Mieszkańcy Gminy Domaniewice Gmina Domaniewice planuje złożenie wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie projektu polegającego na zakupie i montażu instalacji z zakresu odnawialnych źródeł energii (panele fotowoltaiczne, piece na biomasę) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, działanie 4.1 Odnawialne Źródła Energii

GMINA DOMANIEWICE OGŁASZA NABÓR ZGŁOSZEŃ SŁUŻĄCY OPRACOWANIU PRZEZ GMINĘ WNIOSKU APLIKACYJNEGO

Gmina zastrzega, że projekt realizowany będzie tylko i wyłącznie w przypadku podpisania z Urzędem Marszałkowskim umowy o dofinansowanie na realizację projektu ze środków RPO WŁ na lata 2014-2020 oraz otrzymania przez Gminę Domaniewice dofinansowania na jego realizację.

Wysokość dofinansowania wyniesie około 85% kosztów netto (15% kosztów inwestycji + VAT ponosi beneficjent – mieszkaniec).
Okres realizacji projektu, w tym montaż instalacji, planowany jest w latach 2022-2023. Przy czym okres realizacji może ulec zmianie i uzależniony jest od procedury oceny projektów i podpisywania umów o dofinansowanie na ich realizację przez Instytucję Zarządzającą.

WAŻNE:

  •  – Instalacje zamontowane w ramach projektu nie mogą być wykorzystywane do prowadzenia działalności rolniczej, działalności gospodarczej oraz agroturystyki.
  • – W przypadku wystąpienia działalności należy zobowiązać się do odrębnego opomiarowania części budynku przeznaczonego na prowadzenie działalności gospodarczej, rolniczej.
  • – Rozdzielenie instalacji i spisanie odrębnej umowy z zakładem energetycznym lub zamontowania podlicznika należy dokonać najpóźniej przed podpisaniem umowy wewnątrzprojektowej z Gminą i montażem instalacji.
  • – Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest brak zaległości w zobowiązaniach wobec Gminy Domaniewice (podatek od nieruchomości, podatek rolny i leśny, podatek od środków transportu oraz z tytułu opłaty za wodę i ścieki i z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi).
  • – Instalacje fotowoltaiczne nie mogą być zamontowane na dachach pokrytych eternitem.

Do wypełnienia dokumentów potrzebne są:

– dane o ilości zużycia energii za 2020 rok (proszę o zabranie pierwszej faktury otrzymanej za energie elektryczną w 2021 roku);

– dokument, z którego wynika prawo własności nieruchomości;

– aktualny numer działki, na której będzie realizowana inwestycja;

W celu złożenia wniosku i uzyskania szczegółowych informacji o projekcie zapraszamy do Urzędu Gminy w Domaniewicach od poniedziałku do piątku w godzinach 8:30 – 15:00, w terminie od 15.03.2021r. do 31.03.2021r.

Sprawę prowadzi: Sylwia Goniarska, Justyna Dróżka, Marlena Różycka-Żak – tel. kontaktowy: 505 481 527

W związku z niejasnościami dotyczącymi możliwości dofinansowania instalacji fotowoltaicznej w przypadku prowadzenia działalności rolniczej w związku z realizacją projektu pn.: „Ochrona powietrza w Gminie Domaniewice poprzez montaż odnawialnych źródeł energii:, rolnicy posiadający grunty oraz budynki inwestorskie, które nie są wykorzystywane w celu prowadzenia działalności rolniczej, gospodarczej i agroturystycznej, mogą występować o przyznanie dofinansowania ww. inwestycji. W tej sytuacji nie ma wymogu rozdzielania instalacji elektrycznej i montażu oddzielnego licznika.

W opisanej sytuacji niezbędne jest wypełnienie i załączenie oświadczenia o nieprowadzeniu działalności rolniczej, gospodarczej i agroturystycznej w miejscu realizacji inwestycji.

Ogłoszenie
Oświadczenie o nieprowadzeniu działalności gospodarczej
Oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej
Załącznik do regulaminu- ankieta fotowoltaika
Załącznik do regulaminu- ankieta biomasa
Załącznik nr 3 do Regulaminu – Umowa użyczenia
Załącznik do Zarządzenia Regulamin OZE
Klauzula informacyjna RODO do OZE
Informacja z dnia 09_03_2021

Wójt Gminy Domaniewice
Paweł Kwiatkowski