2 maja Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej

2 maja – Dzień Flagi Rzeczpospolitej Polskiej

Dzień Flagi 2 maja to jedno z najmłodszych świąt państwowych, ustanowiono je bowiem w roku 2004, a upamiętnia historię polskich barw narodowych, symboli i tradycji patriotycznych. Święto przypomina również o poszanowaniu flagi i innych symboli narodowych.

Polskie barwy narodowe mają swoje źródło w herbie Królestwa Polskiego i herbie Wielkiego Księstwa Litewskiego. Biel polskiej flagi pochodzi od bieli orła stanowiącego godło Polski, i bieli Pogoni.

Na polskiej fladze biel znajduje się u góry, gdyż w naszej heraldyce ważniejszy jest kolor godła niż tła. Specjalną ustawę, dotyczącą barw polskiej flagi, podjął Sejm Królestwa Polskiego 7 lutego 1831 r.

Zazwyczaj tego dnia organizowane są różnego rodzaju akcje oraz manifestacje patriotyczne, choć nie jest to dzień ustawowo wolny od pracy.

1 maja – Międzynarodowe Święto Pracy

Międzynarodowe święto Pracy obchodzone jest co roku 1 maja, a jego historia sięga końca XIX wieku. W 1884 roku w Chicago miała miejsce wielka manifestacja robotników, którzy domagali się skrócenia dnia pracy do 8 godzin. Demonstracja ta zakończyła się brutalnymi represjami ze strony policji, która otworzyła ogień do tłumu, zabijając kilku protestujących.

W odpowiedzi na to wydarzenie w 1889 roku zorganizowano w Paryżu Kongres Międzynarodówki, podczas którego uchwalono rezolucję wzywającą do ustanowienia międzynarodowego święta pracy, które miałoby upamiętniać walkę robotników o prawa pracownicze.

Święto Pracy w Polsce jest obchodzone od 1890 r., a świętem państwowym stało się w roku 1950.

Zachęcamy wszystkich naszych mieszkańców do wywieszenia w ten weekend biało-czerwonych flag. W ten sposób uczcijmy Święto Pracy, które podkreśla szczególną godność i znaczenie pracy, jej rolę w życiu człowieka, a także wartości, które pozwalają budować stosunki między ludźmi.

Informacja

GOPS – nowe kryteria dochodowe uprawniające do korzystania z pomocy żywnościowej

PODPROGRAM 2023
Informacja!

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Domaniewicach informuje, że od 12 lutego 2024r. obowiązują nowe kryteria dochodowe uprawniające do korzystania z pomocy żywnościowej w ramach programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027.
Nowe kryteria stanowią 265 % kryterium ustawowego uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej i wynoszą odpowiednio:

  • – dla osoby samotnie gospodarującej- 2.056,40 zł (miesięcznie)
  • – dla osoby w rodzinie-1.590,00 zł (miesięcznie)

Osoby zainteresowane otrzymaniem pomocy w ramach FEPŻ, spełniające w/w kryterium mogą zgłaszać się po skierowanie do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Domaniewicach, ul. Główna 2, 99-434 Domaniewice, pokój nr 6, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 46 838- 36-41, 733-322-302.

Załącznik: GOPS-kryteria dochodowe.pdf

Uwaga na środki ochrony roślin

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA W ŁODZI


UWAGA
na
ŚRODKI OCHRONY ROŚLIN

zawierające w swoim składzie substancję czynną FOSFOREK GLINU !!!
Działanie takich środków polega na uwalnianiu w obecności wilgoci atmosferycznej trującego gazu – fosforowodoru.

Drodzy Działkowcy oraz właściciele ogrodów przydomowych
NIE STOSUJCIE ŚRODKÓW Z FOSFORKIEM GLINU SAMODZIELNIE !!!

Środki te przeznaczone są do stosowania wyłącznie przez użytkowników profesjonalnych, którzy ukończyli szkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin metodą fumigacji.

Informacja

GOPS w Domaniewicach przypomina – do 30 kwietnia można składać wnioski o dodatek osłonowy

Wójt Gminy Domaniewice informuje, że  z dniem 1 stycznia 2024 r. weszła w życie ustawa o dodatku osłonowym.

Dodatek osłonowy przysługuje za okres od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 30 czerwca 2024 r. i będzie wypłacany jednorazowo w terminie do dnia 30 czerwca 2024 r.

Wnioski można składać w dowolnym terminie, maksymalnie do dnia 30 kwietnia 2024 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Domaniewicach lub elektronicznie z wykorzystaniem platformy ePUAP – wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego.

Dodatek osłonowy przysługuje, gdy przeciętne miesięczne dochody  za 2022 r. nie przekraczają 2100 zł* w gospodarstwie jednoosobowym albo 1500 zł* na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

Wysokości dopłat w skali roku w ramach dodatku osłonowego:

  1. jednoosobowe gospodarstwo domowe otrzyma 228,80 zł lub 286,00 zł* przy założeniu, że jej dochód nie przekroczy 2100 złotych,
  2. gospodarstwo 2-3 osobowe otrzyma 343,20 zł lub 429,00 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,
  3. gospodarstwo 4-5 osobowe otrzyma 486,20 zł lub 607,75 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,
  4. gospodarstwo 6 i więcej osobowe otrzyma 657,80 zł lub 822,25 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę.

 

*podwyższenie kwoty dofinansowania jest uzależnione od źródła ogrzewania – wyższa kwota dodatku przysługuje w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2021 r. poz. 554, 1162 i 1243).

 

Formularz wniosku o dodatek osłonowy oraz więcej informacji będzie można uzyskać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Domaniewicach pokój nr 5 i 6, oraz na stronach internetowych Ośrodka http://domaniewice.naszops.pl/ i Urzędu Gminy w Domaniewicach https://domaniewice.pl/.

 

Remont dróg w miejscowości Rogóźno i Skaratki pod Rogóźno

Gmina Domaniewice w ramach Programu  Rządowy Funduszu Rozwoju Dróg realizuje  zadanie inwestycyjne pn.: „Remont dróg w miejscowości Rogóźno i Skaratki pod Rogóźno”.

W ramach w/w zadania inwestycyjnego na terenie Gminy Domaniewice zostanie wykonany remont na następujących drogach:

– droga gminna nr 105116E obręb 013 Skaratki (dz. ewid. nr 1002)

– droga gminna nr 105113E obręb 012 Rogóźno Pierwsze  (dz. ewid. nr 57)

– droga gminna nr 105103E obręb 012 Rogóźno Pierwsze (dz. ewid. nr 1023, 1024, 164, 246, 247)

Inwestycja obejmuje m.in. ułożenie nowej nakładki  asfaltowej, wykonanie poboczy, czyszczenie rowów, wymianę przepustów oraz oznakowanie drogi.

 

Wartość dofinansowania: 1 315 505,00 zł

Całkowita wartość zadania: 1 879 294,20 zł

Apel o zwiększenia nadzoru nad psami

DO MIESZKAŃCÓW

GMINY DOMANIEWICE

W związku ze skargami mieszkańców zwracam się z prośbą o zwiększenie nadzoru nad wolno biegającymi psami, które są zagrożeniem dla ludzi a zwłaszcza dla dzieci, zwracam się z apelem do wszystkich mieszkańców, w celu zwiększenia nadzoru nad psami i nie dopuszczanie do wychodzenia ich poza posesje bądź gospodarstwo bez opieki.

Zgodnie z art. 10a ust. 3 i 4 ustawy o ochronie zwierząt

„ Zabrania się puszczania psów bez możliwości ich kontroli i bez   oznakowania umożliwiającego identyfikację właściciela lub opiekuna”

 i „ Zakaz o którym mowa w ust. 3, nie dotyczy terenu prywatnego, jeżeli teren ten jest ogrodzony w sposób uniemożliwiający psu wyjście”.

Osoby utrzymujące psy, są zobowiązane do zachowania środków ostrożności zapewniających ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi i ponoszą pełną odpowiedzialność za zachowanie zwierząt, które utrzymują i szkody przez nie wyrządzone.

W myśl art. 37 ust.1 w/w ustawy  nie sprawowanie należytego nadzoru właściciela nad psem może powodować ukaranie karą grzywny.

Paweł Kwiatkowski

Wójt Gminy Domaniewice

KRUS zaprasza do udziału w XXI edycji Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne

Oddział Regionalny KRUS w Łodzi wraz ze współorganizatorami zaprasza wszystkich właścicieli gospodarstw rolnych do udziału w Ogólnokrajowym Konkursie Bezpieczne Gospodarstwo Rolne. Konkurs uzyskał Patronat Honorowy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy.

Konkurs jest jednym z wielu działań prewencyjnych prowadzonych przez Kasę na rzecz zmniejszenia liczby wypadków i chorób zawodowych rolników. Celem Konkursu jest promocja zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwie rolnym oraz rozpowszechnianie informacji dotyczących zapobiegania wypadkom przy pracy rolniczej i rolniczym chorobom zawodowym. Udział w Konkursie mogą brać zarówno duże, jak i małe gospodarstwa rolne o różnym profilu produkcji (także działy specjalne produkcji rolnej), których przynajmniej jeden z właścicieli jest objęty ubezpieczeniem społecznym rolników.

Właściciele zgłaszanych gospodarstw mają okazję do zaprezentowania swoich warsztatów pracy i osiągnięć zawodowych, zdobycia cennych nagród, a także poddania gospodarstwa profesjonalnemu audytowi bezpieczeństwa pracy, który przeprowadzą komisje konkursowe. Podczas eliminacji sprawdzą one, czy zasady ochrony zdrowia i życia są stosowane w ocenianym gospodarstwie, a także czy wyeliminowane są w nim zagrożenia wypadkowe.

W skład wojewódzkiej komisji konkursowej wejdą specjaliści z zakresu bhp w rolnictwie reprezentujący m.in. Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Państwową Inspekcję Pracy, Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego i inne instytucje działające na rzecz rolników. Zastosowanie się do  rad przedstawicieli komisji przyczynia się do wyeliminowania wielu zagrożeń, a tym samym do zmniejszenia ryzyka wypadków i chorób zawodowych rolników oraz ich rodzin.

W dwudziestu dotychczasowych edycjach konkursu w całej Polsce udział wzięło ponad 24 tysięcy indywidualnych gospodarstw rolnych.

Dla laureatów każdego z etapów konkursu przewidziano atrakcyjne nagrody rzeczowe. Dla zwycięzców etapu centralnego nagrodą jest ciągnik rolniczy.

Zgłoszenia przyjmowane są do 25 kwietnia 2024 r. we wszystkich Placówkach Terenowych KRUS w województwie łódzkim.

Więcej informacji pod numerami telefonów: (42) 665 07 13, (43) 823 93 10, (44) 725 64 16 oraz na stronie internetowej www.gov.pl/krus