#PodBiałoCzerwoną

W dniu 08.11.2022r. w naszej Gminie odbyło się uroczyste podsumowanie Projektu pt. „Pod Biało – czerwoną” #PodBiałoCzerwoną.

W uroczystości uczestniczyli uczniowie Szkoły Podstawowej  w Domaniewicach i Szkoły Podstawowej  w Skaratkach wraz z Pocztami Sztandarowymi oraz mieszkańcy gminy, a całej uroczystości przewodniczył Wójt Gminy Paweł Kwiatkowski.

Projekt  ma na celu uczczenie setnej rocznicy Bitwy Warszawskiej, jej bohaterów oraz triumfatorów. Jego zadaniem jest również integracja lokalnych i ponadlokalnych społeczności  w duchu tradycji, jedności oraz nowoczesnego patriotyzmu. Inicjatywa ta została zrealizowana pod honorowym patronatem Prezesa Rady Ministrów Pana Mateusza Morawieckiego.

W Gminie Domaniewice projekt rozpoczął się w 2020 roku z inicjatywy naszego Przewodniczącego Rady Gminy Domaniewice p. Bartłomieja Jurgi, który jako Lider projektu zapoczątkował zbiórkę głosów  na stronie https://www.gov.pl/web/bialoczerwona

Po zebraniu wymaganej liczby głosów nasza Gmina zakwalifikowała się do tego projektu otrzymując dofinansowanie w wysokości 8000 zł na zakup masztu, flagi i ich instalacji.

Wybrane miejsce, w którym powiewać będzie od dziś Flaga biało – czerwona, nie jest przypadkowe. To dzieci i młodzież są przyszłością narodu i ważne jest, by zawsze pamiętały o historii Polski i o tym, jak ważne w życiu każdego Polaka są symbole narodowe.

Uroczyste podniesienie Flagi Państwowej przez Poczet Flagowy wystawiony przez druhów OSP nastąpiło przy akompaniamencie Mazurka Dąbrowskiego, a uczniowie Szkoły Podstawowej w Domaniewicach zaprezentowali pięknie przygotowaną akademię patriotyczną, za co z całego serca dziękujemy.

Po umieszczeniu flagi na maszcie głos zabrał p. Zbigniew  Zagajewski, historyk, a zarazem przedstawiciel Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, który przedstawił wszystkim zebranym jak wielkie znaczenie mają barwy i symbole narodowe oraz ich udział w historii Polski.

Na zakończenie uroczystości Wójt Paweł Kwiatkowski wspomniał również o uroczystości, która odbyła się 29 maja tego roku, na której odsłonięta została tablica pamiątkowa poświęcona pamięci Cichociemnych z udziałem asysty wojskowej i wielu wspaniałych gości.     

Preferencyjny zakupu węgla za pośrednictwem samorządu

W związku z możliwością preferencyjnego zakupu węgla za pośrednictwem samorządu, informujemy zainteresowanych mieszkańców, iż wniosek na zakup węgla można składać na piśmie w Urzędzie Gminy w Domaniewicach w godzinach pracy urzędu w pokoju nr 1, lub za pośrednictwem Elektronicznej skrzynki podawczej na platformie epuap.gov.pl.

W przypadku złożenia wniosku za pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosek opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, lub podpisem zaufanym.

Węgiel po preferencyjnej cenie będzie mogła kupić osoba, której wypłacono lub przyznano dodatek węglowy.

Zgodnie z projektem ww. ustawy zakup ten będzie podzielony na dwie transze:
• max. 1,5 tony do końca 2022 r.
• oraz 1,5 tony w okresie od 1 stycznia do 30 kwietnia 2023 r.

Gmina, realizując zadanie, jest jedynie pośrednikiem w dystrybucji węgla i nie ponosi odpowiedzialności za deklarowaną jakość dostarczanego węgla.

Wzór wniosku o zakup preferencyjny paliwa stałego dostępny jest bezpośrednio w Urzędzie Gminy lub do pobrania poniżej:

Załącznik:

Wniosek o preferencyjny zakup węgla.pdf

Zawiadomienie o XLII Sesji Rady Gminy Domaniewice

Przewodniczący Rady Gminy Domaniewice Bartłomiej Jurga zawiadamia, że w dniu 14 listopada 2022 roku o godz. 14:00 odbędzie się XLII sesja Rady Gminy Domaniewice.
Szanowni Państwo, obrady XLII sesji będą, jak zawsze, transmitowane na żywo, a zatem zapraszamy do śledzenia transmisji online

Proponowany porządek obrad XLII Sesji Rady Gminy Domaniewice

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Zatwierdzenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
 4. Sprawa obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze gminy Domaniewice – podjęcie uchwały.
 5. Sprawa określenia stawek podatku od nieruchomości na obszarze gminy Domaniewice – podjęcie uchwały.
 6. Sprawa określenia stawek podatku od środków transportowych – podjęcie uchwały
 7. Zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w roku 2022 w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi – podjęcie uchwały.
 8. Sprawa zmiany budżetu Gminy Domaniewice na 2022 rok – podjęcie uchwały.
 9. Sprawa zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Domaniewice na lata 2022-2025 wraz z prognozą długu na lata 2022-2032 – podjęcie uchwały.
 10. Sprawa przyjęcia „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2023” – podjęcie uchwały.
 11. Informacja z analizy oświadczeń majątkowych Radnych Rady Gminy Domaniewice oraz pracowników administracji samorządowej Gminy Domaniewice za 2021 rok.
 12. Podsumowanie działalności LGD Ziemia Łowicka.
 13. Sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej.
 14. Wolne wnioski i dyskusja.
 15. Zakończenie obrad

Obrady Rady Gminy transmitowane będą na stronie https://domaniewice.sesja.pl/
Zapisy archiwalne z obrad Rady Gminy znajdują się na stronie https://domaniewice.sesja.pl/

Projekt współfinansowany z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego

Projekt pn. „REMONT POMIESZCZENIA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W STRZEBIESZEWIE” zgłoszony przez Sołectwo Strzebieszew

Gmina Domaniewice przy współpracy Sołectwa Strzebieszew w  2022 r. zrealizowała projekt pn. ” REMONT POMIESZCZENIA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W STRZEBIESZEWIE, który został współfinansowany z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego w ramach naboru ,,Sołectwo na plus”.

W ramach projektu na sali  w świetlicy wiejskiej w Strzebieszewie wykonane zostały następujące prace:

 • – szpachlowanie/maskowanie pęknięć powstałych na ścianach i suficie
 • – wykonanie ścianki dającej efekt 3D wraz z podświetleniem
 • – wymiana oświetlenia
 • – zakup karniszy
 • – malowanie całego pomieszczenia.

W trakcie projektu Mieszkańcy Sołectwa Strzebieszew w tym Koło Gospodyń Wiejskich
w Strzebieszewie oraz Ochotnicza Straż Pożarna w Strzebieszewie czynnie zaangażowali się w jego realizację m.in. poprzez: demontaż wyposażenia (karnisze, firanki), sprzątanie po remoncie tj. mycie okien, mycie podłogi, zawieszenie firanek i zasłon, wybór materiałów do remontu.

Gmina Domaniewice dziękujemy za zaangażowanie w powyższy projekt Sołtysowi wsi Strzebieszew Panu Łukaszowi Rucińskiemu oraz Mieszkańcom Sołectwa Strzebieszew.

Usunięcie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Domaniewice w 2022 roku

Gmina Domaniewice w 2022 roku realizuje zadanie pn.: „usunięcie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Domaniewice”, które jest dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.
Wartość ogólna zadania: 52.926,00 PLN , w tym dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki w Łodzi 47.633,00 PLN w formie dotacji.

Link do strony Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi: www.wfosigw.lodz.pl
Zadanie polegało na usuwaniu wyrobów zawierających azbest na ternie gminy Domaniewice.

W ramach prac wykonane zostały: załadunek, transport odpadu niebezpiecznego z poszczególnych posesji do miejsca unieszkodliwiania, rozładunek i zdeponowanie wraz z kosztami unieszkodliwiania na składowisku odpadów niebezpiecznych zawierających azbest oraz prowadzenie ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów określonej w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020r.poz.797t.j.)

Ilość odpadu zawierającego azbest z terenu Gminy Domaniewice przeznaczona do utylizacji w ramach przedmiotowej umowy wynosiła 132,315Mg.

Załącznik:

Usunięcie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Domaniewice w 2022 roku

Projekt „Zagospodarowanie terenu przy Gminnym Ośrodku Kultury w Domaniewicach” zrealizowany przez Naszych Wspaniałych Seniorów z Gminy Domaniewice

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: ,,Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatyw LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Wójt Gminy Domaniewice dziękuje Stowarzyszeniu ,,Aktywny Senior” za współpracę, zaangażowanie i zrealizowanie projektu pn. ,,Zagospodarowanie terenu przy Gminnym Ośrodku Kultury w Domaniewicach”. Był to wspaniały pomysł na zagospodarowanie tego terenu, które zapewne przez wiele grup społecznych będzie miejscem często wykorzystywanym na różnego rodzaju imprezy, warsztaty, zajęcia kulturalne czy tematyczne.

Bardzo się cieszę, że na terenie Gminy Domaniewice jest Stowarzyszenie zrzeszające Seniorów, którzy oprócz własnych potrzeb, angażują się również w różne inicjatywy na rzecz kultury i społeczności oraz chcą pozyskiwać środki zewnętrzne na tak ważne cele.

To dzięki Wam i Waszemu zaangażowaniu powstało takie piękne miejsce rekreacyjne na terenie Naszej Gminy.

Informacja o możliwości zakupu preferencyjnego węgla kamiennego przez gospodarstwa domowe

Szanowni Państwo!!!

Wójt Gminy Domaniewice informuje, że zgodnie z projektowaną ustawą o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe mieszkańcy naszej gminy będą mieli możliwość składania wniosków na zakup węgla kamiennego przez gospodarstwa domowe.

Zgodnie z projektowanymi rozwiązaniami ustawowymi ilość węgla zakupionego przez jedno gospodarstwo domowe ma wynosić:

 1. 1500 kg – do dnia 31 grudnia 2022 r.;
 2. 1500 kg – od dnia 1 stycznia 2023 r.

Gmina Domaniewice informuje, że osobami, które mogą ubiegać się z wnioskiem o zakup preferencyjny węgla kamiennego są wyłącznie gospodarstwa domowe, którym przysługuje dodatek węglowy.

Na bieżąco będziemy informować mieszkańców Gminy o postępie prac nad ustawą oraz możliwości składania wniosków.