Informacja

Informacja Wójta Gminy Domaniewice w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Domaniewice w sprawie przyjęcia „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023.”

Informacja

Stosownie do § 3 Zarządzenia Nr 114/22 Wójta Gminy Domaniewice z dnia 13 września 2022r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Domaniewice w sprawie przyjęcia „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023.”

Konsultacje ustalono w dniach 22.09.2022 r. – 10.10.2022 r. w Urzędzie Gminy w Domaniewicach.

W wyznaczonym terminie do konsultacji żadna z organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art, 3 ust, 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzących działalność statutową na terenie Gminy Domaniewice nie przystąpiła.

W związku z powyższym Wójt Gminy nie ma podstaw do przedstawiania wyników konsultacji.

Załączniki:

Informacja w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia ”Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2023”.pdf

Zarządzenie nr 114-22.pdf

Jubilaci z gminy Domaniewice świętowali uroczystość Złotych Godów

Złote gody to jedna z najhuczniej obchodzonych rocznic małżeńskich. Uroczystość wręczenia medali odbyła się w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Doamniewicach.

Odznaczenia w tym roku odebrały pary: Zofia i Edward Gałajowie, Zofia i Kazimierz Redziszowie, Zofia i Stanisław Skoneczni, Wanda i Ryszard Szymczakowie, Zofia i Józef Wardowie.

Na wstępie ciepłe słowa powitania skierował do jubilatów Wójt Gminy Paweł Kwiatkowski:
„Wielce dostojni Jubilaci w życiu każdego człowieka są chwile szczególne. Najbliższe są te, które łączą się z naszym życiem osobistym. Wspomnienie o nich przeżywa się całym sercem i wraca do nich z ogromnym wzruszeniem. Niewątpliwie takim ważnym momentem była chwila, kiedy na waszej drodze pojawił się drugi człowiek, który stał się tym najbliższym”, tymi słowami rozpoczął uroczystość wójt gminy Paweł Kwiatkowski. – Minęło 50 lat od kiedy połączył was los, kiedy z miłością i nadzieją powiedzieliście sobie sakramentalne „tak”. Mimo różnych przeciwności losu dotrzymaliście danego przyrzeczenia. Z tej pięknej okazji składam Wam gratulacje za chlubne przeżycie wspólnej drogi życia, za ofiarną miłość, za łzy smutku i radości. Niech nadchodzące lata życia będą dla Państwa pełne optymizmu i radości, niech upływają w spokoju w otoczeniu kochającej rodziny.”

„Jubileusz Długoletniego Pożycia Małżeńskiego należy do uroczystości, w których uczestniczymy z wielkim wzruszeniem. Rocznica ślubu to szczególna okazja, aby się zatrzymać i spojrzeć, wstecz na to, co osiągnęliście w ciągu wspólnego życia. Te wspólne 50 lat to wzór i piękny przykład dla młodych pokoleń wstępujących w związki małżeńskie” – dodała Marlena Różycka Żak sekretarz gminy.

Kolorytu całemu wydarzeniu dodała część artystyczna, w której Zespół Pieśni i Tańca „Kalina” zaprezentował gościom kilka piosenek ludowych przy akompaniamencie pani Doroty Karpińskiej – instruktora śpiewu i Pana Marka Wysockiego.

Wszystkie zaproszone pary wychodziły tego dnia z uśmiechem, życząc sobie kolejnych takich okazji i wspólnych spotkań.

Wójt Gminy Domaniewice ogłasza II nieograniczone przetargi ustne na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości, położonych w miejscowości Skaratki pod Rogóźno oznaczonych jako działki nr 687/2, 687/3, 687/4, 687/5 

Wójt Gminy Domaniewice

ogłasza

II NIEOGRANICZONE PRZETARGI USTNE NA SPRZEDAŻ NIEZABUDOWANYCH NIERUCHOMOŚCI

stanowiących własność Gminy Domaniewice, położonych w miejscowości

Skaratki pod Rogóźno oznaczonych jako działki nr 687/2, 687/3, 687/4, 687/5

Lp. Oznaczenie nieruchomości wg katastru nieruchomości Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej Położenie
nieruchomości
 Pow.
nieruchomości
w m²
Cena wywoławcza   w zł (brutto) Wadium w zł.

(brutto)

1. 687/2 LD1O/00026893/0 Skaratki pod Rogóźno 2085 151.300,00 8.000,00
2. 687/3 LD1O/00026893/0 Skaratki pod Rogóźno 1553 116.450,00 6.000,00
3. 687/4 LD1O/00026893/0 Skaratki pod Rogóźno 1552 116.450,00 6.000,00
4. 687/5 LD1O/00026893/0 Skaratki pod Rogóźno 1553 116.450,00 6.000,00
 1. Nieruchomości ww. wolne są od nieujawnionych w księdze wieczystej ograniczonych praw rzeczowych oraz wszelkich ograniczeń w rozporządzaniu.
 2. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Domaniewice przedmiotowe działki położone są na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami. Posiadają bezpośredni dostęp do drogi publicznej, sieci energetycznej i wodociągowej.
 3. Przetargi odbędą się w dniu 10 listopada 2022 r. w budynku Urzędu Gminy w Domaniewicach, pokój nr 13, ul. Główna 2, 99-434 Domaniewice, w kolejności podanej niżej:
 • godz. 9.00 – działka nr 687/2,
 • godz. 10.00 – działka nr 687/3,
 • godz. 11.00 – działka nr 687/4,
 • godz. 12.00 – działka nr 687/5.
 1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium, w podanych wyżej wysokościach, najpóźniej do dnia 4 listopada 2022 roku na konto Urzędu Gminy w Domaniewicach BSZŁ O/Domaniewice 52 9288 1037 1980 0329 2000 0040 ZE WSKAZANIEM NR DZIAŁKI, KTÓREJ DOTYCZY. Za dzień wpłaty uważa się dzień wpływu środków na konto Urzędu. W przypadku zamiaru nabycia nieruchomości w ramach wspólności ustawowej małżeńskiej, wadium winno być wpłacone w imieniu obojga współmałżonków. Do przetargu powinni przystąpić oboje małżonkowie, chyba że zostanie przedłożona pisemna zgoda wyrażona przez nieobecnego współmałżonka do uczestnictwa w przetargu w jego imieniu oraz składania oświadczeń zmierzających do odpłatnego nabycia nieruchomości.
 2. Postąpienie w przetargu wynosi co najmniej 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem do pełnych dziesiątek złotych.
 3. Wadium wniesione przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia. Pozostałym uczestnikom wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
 4. Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli nabywca bez usprawiedliwienia nie stawi się w wyznaczonym miejscu i czasie, do zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego.
 5. Osoby biorące udział w przetargu obowiązane są do:
 6. a) zapoznania się z regulaminem przetargu oraz przedmiotem przetargu,
 7. b) okazania komisji przetargowej przed otwarciem przetargu: dowodu tożsamości – osoby fizyczne; aktualnego wypisu z właściwego rejestru, stosownych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób uprawnionych do reprezentacji – osoby prawne.
 8. c) zapoznania się z nabywaną nieruchomością przed przetargiem, gdyż granice nieruchomości nie będą wznawiane na koszt Gminy.
 9. Nabycie nieruchomości przez cudzoziemców może nastąpić w przypadku uzyskania zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych w drodze decyzji administracyjnej, jeżeli wymagają tego przepisy ustawy dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2278). Nabywca zobowiązany jest do ustalenia we własnym zakresie, czy nabycie nieruchomości będących przedmiotem przetargów wymaga takiego zezwolenia.
 10. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania przetargów z ważnych powodów.
 11. Bliższych informacji o ww. nieruchomościach oraz regulaminie przetargów można uzyskać w Urzędzie Gminy w Domaniewicach, ul. Główna 2, 99-434 Domaniewice, pokój nr 15, tel. 46 830-17-66, 46 830-17-60 w godzinach 7.00-15.00.

Załącznik:

Ogłoszenie i regulamin – II przetargi Skaratki pod Rogóźno

Informacja

Informacja dotycząca tabletek jodku potasu na terenie Gminy Domaniewice

Informujemy, że podejmowane obecnie działania, szeroko opisywane w mediach, mają charakter wyłącznie organizacyjny! Ewentualne wydawanie tabletek jodku potasu ludności uruchomione zostanie dopiero po wystąpieniu rzeczywistego zagrożenia i wprowadzeniu działań interwencyjnych.

Realizując zadania prewencyjne na wypadek wystąpienia zdarzenia radiacyjnego z uwolnieniem radioaktywnego jodu, Gmina Domaniewice pobrała preparaty stabilnego jodu z utworzonej rezerwy, które obecnie są przechowywane w pomieszczeniach wyznaczonych przez Wójta Gminy Domaniewice. Tabletki jodku potasu zostały przekazane do gmin w celu uniknięcia ewentualnych trudności w sprawnym przeprowadzeniu dystrybucji tabletek w sytuacji zagrożenia.

Aktualnie nie istnieją powody do uruchamiania dystrybucji tabletek jodku potasu w trybie alarmowym.
Preparat ten może być stosowany jedynie w ściśle określonych okolicznościach grożących utrata zdrowia lub życia ludzi.

Mieszkańcy Gminy Domaniewice – prosimy o zapoznanie się z informacjami Ministerstwa Zdrowia oraz Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, odnośnie profilaktyki jodowej.

Lista wszystkich punktów wydawania na terenie województwa łódzkiego została opublikowana na stronie internetowej Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi pod adresem: https://www.gov.pl/web/uw-lodzki/miejsca-dystrybucji-jodku-potasu-na-terenie-wojewodztwa-lodzkiego

 

GMINA DOMANIEWICE
1 Szkoła Podstawowa w Domaniewicach  Domaniewice Główna 13
2 Szkoła Podstawowa w Skaratkach Skaratki Skaratki 44a
3 GOK Domaniewice  Domaniewice Główna 3
4 Świetlica wiejska w Krępie  Krępa Krępa 25
5 Dom Ludowy w Reczycach  Reczyce Reczyce 47A
6 Świetlica wiejska w Rogóźnie  Rogóźno Rogóźno 36A
7 Świetlica wiejska w Lisiewicach Dużych  Lisiewice Duże Lisiewice Duże 21A
8 Strażnica OSP Skaratki  Skaratki Skaratki 44A
9 Świetlica wiejska w Sapach  Sapy Sapy 38B
10 Świetlica wiejska w Strzebieszewie  Strzebieszew Strzebieszew 30A
11 Świetlica wiejska w Stroniewicach  Stroniewice Stroniewice 35A
12 OSP Domaniewice Domaniewice Główna 3

 

Poszukujemy chętnych do wymiany pieca na kocioł na pellet

Gmina Domaniewice poszukuje osób chętnych do wymiany pieca na kocioł na pellet

Zostały tylko 3 wole miejsca, decyduje kolejność złożenia dokumentów w Urzędzie Gminy w Domaniewicach.

Możliwe dofinansowanie aż do 85% kosztów netto.

Szczegółowe informacje można uzyskać:

-bezpośrednio w Urzędzie Gminy w Domaniewicach,
-telefonicznie 46-830-17-60

-wchodząc na stronę internetową gminy:
https://domaniewice.pl/ochrona-powietrza-w-gminie-domaniewice-poprzez-montaz-odnawialnych-zrodel-energii/


Projekt pn.: „Instalacje odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Domaniewice” dofinansowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020.

Gminny Dzień Seniora – 1 października 2022 w Gminnym Ośrodku Kultury w Domaniewicach

1 października odbył się w Gminnym Domu Kultury w Domaniewicach – Dzień Seniora. Przed zgromadzoną publicznością wystąpił zespół taneczno-wokalny Kalina. Uświetnił on tym samym to wspaniałe wydarzenie, które powróciło do kalendarza imprez w gminie Domaniewice.
Zaprezentowała się część dorosłego zespołu liczącego około 40 tancerek i tancerzy. Wykonano kilka piosenek ludowych, które były wyśmienitym pokazem wokalnym i tanecznym.
Zaprezentowała się również Pani Patrycja Jakubiak, rodowita domaniewiczanka, dając popis wokalny.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej przygotował dla seniorów poczęstunek.

Zbiórka folii rolniczych

Szanowny Rolniku!
Jeśli jesteś zainteresowany Naszą ofertą wpisz się na listę, a my Cię poinformujemy o dokładnym miejscu oraz godzinie zbiórki.

Usługa odbioru odpadów dla jednego rolnika – 100 zł

W tej cenie bezpłatnie niezależnie od przywiezionej ilości odbierane będą:
• FOLIA DO OWIJANIA BALOTÓW , FOLIA STRETCH,
• WORKI PO NAWOZACH
• WORKI BIG BAG, WORKI ZBOŻOWE POLIPROPYLENOWE
• BAŃKI, WIADERKA, SKRZYNKI (BAŃKI NIE MOGĄ BYĆ PO OPRYSKACH)

Odpady, za które oprócz usługi odbioru pobierana jest dodatkowa opłata:
• 1 big bag – folia czarna, czarno-biała, tunelowa – 50 zł / big bag
• 1 big bag – siatki od owijania balotów, worki papierowe z folią – 150 zł / big bag

 

Każdy rodzaj odpadu musi być zapakowany w osobny worek Big Bag. Prosimy o staranną segregacje, odpady zmieszane nie będą odbierane.

Każdy klient otrzymuje formularz odbioru odpadów, paragon lub fakturę VAT.
Opłatę należy uiścić w dniu zbiórki u Naszego pracownika (przyjmujemy tylko gotówkę).

więcej informacji pod nr tel. 506 203 717

* Podane ceny obowiązują do końca października 2022 r.

Pozyskanie drewna na zasadzie samowyrobu

Pozyskanie drewna na zasadzie samowyrobu

W nawiązaniu do pisma ZG.801.5.2022 z dnia 27-09-2022r. z Nadleśnictwa Kutno z siedzibą w Chrośnie,  informujemy, że w celu zabezpieczenia potrzeb na drewno opałowe społeczności lokalnej istnieje możliwość odpłatnego pozyskania drewna na zasadzie samowyrobu w lasach nadleśnictwa, po uprzednim skontaktowaniu się z miejscowym leśniczym.

Nadleśnictwo Kutno
Chrosno 13, 99-306 Łanięta
tel. 24 356 73 75