Projekt pn. ,,ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W SAPACH”
zgłoszony przez Sołectwo Sapy

Gmina Domaniewice przy współpracy Sołectwa Sapy w 2023 r. zrealizowała projekt pn. ,, ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W SAPACH”, który został  współfinansowany z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego w ramach naboru ,,Sołectwo na plus”.

W ramach projektu została zakupiona i zamontowana altana przy świetlicy wiejskiej w Sapach oraz zakupiono i nasadzono zieleń wokół postawionej altany.

W trakcie projektu Mieszkańcy Sołectwa Sapy w tym Koło Gospodyń Wiejskich w Sapach oraz Ochotnicza Straż Pożarna w Sapach czynnie zaangażowali się w jego realizację m.in. poprzez prace związane z przygotowaniem terenu pod altanę, wyborem altany i krzewów oraz wykonaniem nasadzeń zakupionej zieleni.

Wójt Gminy  Domaniewice dziękuje za zaangażowanie w powyższy projekt Sołtysowi wsi Sapy Pani Anecie Wodzyńskiej i Radnej Gminy Domaniewice Pani Annie Loba oraz Mieszkańcom Sołectwa Sapy.

Zdjęcia z realizacji projektu:

Projekt pn. ,,NAPRZECIW MIESZKAŃCOM SOŁECTWA KRĘPA” zgłoszony przez Sołectwo Krępa

Gmina Domaniewice przy współpracy Sołectwa Krępa w 2023 r. zrealizowała projekt pn. ,,NAPRZECIW MIESZKAŃCOM SOŁECTWA KRĘPA”, który został współfinansowany z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego w ramach naboru ,,Sołectwo na plus”.

W ramach projektu zostały zakupione i zamontowane daszki poliwęglanowe nad drzwiami zewnętrznymi Świetlicy Wiejskiej w Krępie oraz zakupiono i nasadzono zieleń przy świetlicy.

W trakcie projektu Mieszkańcy Sołectwa Krępa w tym Koło Gospodyń Wiejskich w Krępie oraz Ochotnicza Straż Pożarna w Krępie czynnie zaangażowali się w jego realizację m.in. poprzez wybór daszków oraz zieleni, a także przygotowanie terenu i wykonanie nasadzeń krzewów i drzew.

Wójt Gminy Domaniewice dziękuje za zaangażowanie w powyższy projekt Sołtysowi wsi Krępa Pani Elżbiecie Bryszewskiej i Radnej Gminy Domaniewice Pani Dorocie Lusztak oraz Mieszkańcom Sołectwa Krępa.

Zdjęcia z realizacji projektu:

Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na terenie gminy Domaniewice polegająca na budowie dróg dla pieszych oraz przejść dla pieszych

Gmina Domaniewice w ramach Programu  Rządowy Funduszu Rozwoju Dróg realizuje  zadanie inwestycyjne pn.: „Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na terenie gminy Domaniewice polegająca na budowie dróg dla pieszych oraz przejść dla pieszych”,

Inwestycja obejmuje wybudowanie dwóch odcinków dróg dla pieszych z kostki betonowej o łącznej długości 320 m oraz wykonanie 2 szt. przejść dla pieszych wraz z odpowiednim oznakowaniem w miejscowości Domaniewice wzdłuż ul. Kościelnej i Leśnej oraz  ul. Szkolnej.

Wartość dofinansowania: 156 337,00 zł

Całkowita wartość zadania: 240 518,60

Zawiadomienie o LV sesji Rady Gminy Domaniewice w dniu 1 grudnia 2023r.

Przewodniczący Rady Gminy Domaniewice Bartłomiej Jurga zawiadamia, że w dniu 01 grudnia 2023 roku o godz. 14:00 w GOK u odbędzie się LV sesja Rady Gminy Domaniewice.
Szanowni Państwo, obrady LV sesji będą, jak zawsze, transmitowane na żywo, a zatem zapraszamy do śledzenia transmisji online

Proponowany porządek obrad LV sesji Rady Gminy Domaniewice

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Zatwierdzenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Sprawa zmiany budżetu Gminy Domaniewice na rok 2023 – podjęcie uchwały.
 5. Sprawa zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Domaniewice na lata 2023-2032– podjęcie uchwały.
 6. Sprawa obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Domaniewice – podjęcie uchwały.
 7. Sprawa ustalenia wysokości opłaty za pobyt oraz maksymalnej opłaty za wyżywienie dziecka
  w Gminnym Klubie Malucha w Domaniewicach – podjęcie uchwały.
 8. Sprawa zmiany uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego
  i wolontariacie na rok 2024” – podjęcie uchwały.
 9. Sprawa podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028 oraz określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie przyznawanych świadczeń osobom objętym wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028 – podjęcie uchwały.
 10. Sprawa ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028 – podjęcie uchwały.
 11. Sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej.
 12. Wolne wnioski i dyskusja.
 13. Zakończenie obrad.

Obrady Rady Gminy transmitowane będą na stronie https://domaniewice.sesja.pl/
Zapisy archiwalne z obrad Rady Gminy znajdują się na stronie https://domaniewice.sesja.pl/portal/videos

Ogłoszenie – nieograniczone przetargi ustne na sprzedaż nieruchomości położonych w Skaratkach pod Rogóźno

Wójt Gminy Domaniewice
ogłasza

II nieograniczone przetargi ustne na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości

stanowiących własność Gminy Domaniewice, położonych w miejscowości Skaratki pod Rogóźno oznaczonych jako działki nr 687/2, 687/3, 687/4, 687/5, 687/6, 687/7, 687/8, 687/9, 687/10, 687/11

Lp. Oznaczenie nieruchomości wg katastru nieruchomości Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej Położenie

nieruchomości

Powierzchnia
nieruchomości
w m²
Cena nieruchomości w złotych (brutto) Wadium

w zł.

(brutto)

1. 687/2 LD1O/00026893/0 Skaratki pod Rogóźno, obręb Skaratki 2085 151.500,00 8.000,00
2. 687/3 LD1O/00026893/0 Skaratki pod Rogóźno, obręb Skaratki 1553 116.500,00 6.000,00
3. 687/4 LD1O/00026893/0 Skaratki pod Rogóźno, obręb Skaratki 1552 116.500,00 6.000,00
4. 687/5 LD1O/00026893/0 Skaratki pod Rogóźno, obręb Skaratki 1553 116.500,00 6.000,00
5. 687/6 LD1O/00026893/0 Skaratki pod Rogóźno, obręb Skaratki 1553 116.500,00 6.000,00
6. 687/7 LD1O/00026893/0 Skaratki pod Rogóźno, obręb Skaratki 1553 116.500,00 6.000,00
7. 687/8 LD1O/00026893/0 Skaratki pod Rogóźno, obręb Skaratki 1553 116.500,00 6.000,00
8. 687/9 LD1O/00026893/0 Skaratki pod Rogóźno, obręb Skaratki 1553 116.500,00 6.000,00
9. 687/10 LD1O/00026893/0 Skaratki pod Rogóźno, obręb Skaratki 1554 116.500,00 6.000,00
10. 687/11 LD1O/00026893/0 Skaratki pod Rogóźno, obręb Skaratki 1512 109.700,00 5.500,00
 1. Nieruchomości ww. wolne są od nieujawnionych w księdze wieczystej ograniczonych praw rzeczowych oraz wszelkich ograniczeń w rozporządzaniu.
 2. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Domaniewice przedmiotowe działki położone są na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami. Posiadają bezpośredni dostęp do drogi publicznej, sieci energetycznej i wodociągowej.
 3. II Przetargi odbędą się w dniu 5 grudnia 2023 roku w budynku Urzędu Gminy
  w Domaniewicach, pok. nr 13, ul. Główna 2, 99-434 Domaniewice, w kolejności podanej niżej:

– godz. 9.00 – działka nr 687/2,
– godz. 9.30 – działka nr 687/3,
– godz. 10.00 – działka nr 687/4,
– godz. 10.30 – działka nr 687/5,
– godz. 11.00 – działka nr 687/6,
– godz. 11.30 – działka nr 687/7,
– godz. 12.00 – działka nr 687/8,
– godz. 12.30 – działka nr 687/9,
– godz. 13.00 – działka nr 687/10,
– godz. 13.30 – działka nr 687/11.

 1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium, w podanych wyżej wysokościach, najpóźniej do dnia 29 listopada 2023 roku na konto Urzędu Gminy w Domaniewicach BSZŁ O/Domaniewice 52 9288 1037 1980 0329 2000 0040 ZE WSKAZANIEM NR DZIAŁKI, KTÓREJ DOTYCZY. Za dzień wpłaty uważa się dzień wpływu środków na konto Urzędu. W przypadku zamiaru nabycia nieruchomości w ramach wspólności ustawowej małżeńskiej, wadium winno być wpłacone w imieniu obojga współmałżonków. Do przetargu powinni przystąpić oboje małżonkowie, chyba że zostanie przedłożona pisemna zgoda wyrażona przez nieobecnego współmałżonka do uczestnictwa w przetargu w jego imieniu oraz składania oświadczeń zmierzających do odpłatnego nabycia nieruchomości.
 2. Postąpienie w przetargu wynosi co najmniej 1% ceny wywoławczej,
  z zaokrągleniem do pełnych dziesiątek złotych.
 3. Wadium wniesione przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia. Pozostałym uczestnikom wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
 4. Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli nabywca bez usprawiedliwienia nie stawi się
  w wyznaczonym miejscu i czasie, do zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego.
 5. Osoby biorące udział w przetargu obowiązane są do:
 6. a) zapoznania się z regulaminem przetargu oraz przedmiotem przetargu,
 7. b) okazania komisji przetargowej przed otwarciem przetargu:

– dowodu tożsamości – osoby fizyczne,
– aktualnego wypisu z właściwego rejestru, stosownych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób uprawnionych do reprezentacji – osoby prawne.

 1. c) zapoznania się z nabywaną nieruchomością przed przetargiem, gdyż granice nieruchomości nie będą wznawiane na koszt gminy.
 2. Nabycie nieruchomości przez cudzoziemców może nastąpić w przypadku uzyskania zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych w drodze decyzji administracyjnej, jeżeli wymagają tego przepisy ustawy dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2278). Nabywca zobowiązany jest do ustalenia we własnym zakresie, czy nabycie nieruchomości będących przedmiotem przetargów wymaga takiego zezwolenia.
 3. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania przetargów z ważnych powodów.
 4. Terminy poprzednich przetargów na sprzedaż ww. nieruchomości: 26.09.2023 r..

12. Bliższych informacji o ww. nieruchomościach oraz regulaminie przetargów można uzyskać w Urzędzie Gminy w Domaniewicach, ul. Główna 2, 99-434 Domaniewice, pokój nr 15,
tel. 46 830-17-66, 46 830-17-60 w godzinach 8:00-16:00.

Załącznik:

Ogłoszenie II przetargi Skaratki pod Rogóźno-20231031.pdf

 

Jesienne propozycje KRUS dla dzieci i rolników

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego po raz kolejny przygotowała dla mieszkańców wsi jesienne propozycje, dzięki którym można będzie wykazać się znajomością zasad bhp w rolnictwie i jednocześnie zdobyć atrakcyjne nagrody rzeczowe.

 

Kurs e-learningowy dla dzieci

Z myślą o dzieciach urodzonych w latach 2009–2017, których przynajmniej jeden z rodziców podlega ubezpieczeniu w KRUS, Kasa przygotowała kurs e‑learningowy „Bezpiecznie na wsi mamy – upadkom zapobiegamy”. Kurs w nowoczesnej formie przybliża zagrożenia wypadkowe w gospodarstwach rolnych, a także uczy prawidłowych zachowań podczas przebywania na terenie obejścia.

Wśród uczestników, którzy go ukończą i prześlą swoje zgłoszenia do Centrali KRUS, rozlosowanych zostanie 50 hulajnóg. Szczegóły na stronie: www.krus.gov.pl a sam kurs jest dostępny pod adresem: prewencja.krus.gov.pl

Aby wziąć udział w losowaniu nagród należy:

 1. Zrealizować kurs dostępny na stronie internetowej prewencja.krus.gov.pl i rozwiązać test końcowy;

         Uwaga! Dane uczestnika należy wpisać przed rozpoczęciem realizowania szkolenia.

 1. Pobrać certyfikat ukończenia kursu oraz formularz zgłoszeniowy;
 2. Przesłać do 6 listopada 2023 r. certyfikat oraz wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy pocztą tradycyjną na adres: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, al. Niepodległości 190, 00-608 Warszawa lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: hulajnoga@krus.gov.pl z dopiskiem w tytule: „Kurs e-learningowy dla dzieci”.

Termin nadsyłania zgłoszeń (karty zgłoszenia i certyfikatu ukończenia kursu) na adres mailowy hulajnoga@krus.gov.pl  lub pocztą tradycyjną mija 6 listopada 2023 roku.

 

 Konkurs testowy dla rolników

Zapraszamy do udziału w IV Ogólnopolskim Konkursie Testowym z Zakresu Bezpiecznej Pracy w Gospodarstwie Rolnym „Bezpieczny Rolnik, Bezpieczna Wieś”. W konkursie mogą wziąć udział osoby podlegające ubezpieczeniu społecznemu rolników.

Konkurs ma na celu popularyzowanie wśród rolników „Zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwie rolnym” oraz wiedzy o zagrożeniach wypadkowych, a w konsekwencji ograniczenie liczby wypadków przy pracy i chorób zawodowych rolników. Organizowany po raz czwarty konkurs przebiega w formule on-line i jest realizowany przy pomocy platformy edukacyjnej Moodle.

Aby wziąć udział w konkursie, należy zalogować się pod linkiem https://bezpieczenstwo.krus.gov.pl/ i rozwiązać test złożony z 25 pytań jednokrotnego wyboru losowanych z puli 50, dotyczących wszystkich kampanii prewencyjnych Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Pięćdziesiąt osób, które udzieli największej liczby prawidłowych odpowiedzi w najkrótszym czasie, otrzyma nagrody rzeczowe o wartości ok. 600 zł brutto.

Konkurs zakończy się 20 listopada 2023 r. o godz. 12:00.

Informacji na temat kursu dla dzieci i konkursu dla rolników udziela sekretariat Biura Prewencji Centrali KRUS w Warszawie, tel. (22) 592 64 10, e-mail: bp@krus.gov.pl oraz wszystkie Placówki Terenowe KRUS w województwie łódzkim.