w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Domaniewice
w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu współpracy  na lata 2016 – 2018  Gminy Domaniewice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi  w art. 3
ust. 3  ustawy   o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy  z dnia 8  marca 1990 r. o samorządzie gminnym
( Dz. U. z  2015 r. poz. 1515) oraz § 4 Regulaminu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów  aktów prawa miejscowego w dziedzinach  dotyczących działalności statutowej tych organizacji stanowiącego załącznik do Uchwały  Nr XLII 243/10 Rady Gminy Domaniewice z dnia
30 września 2010 r.  w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi oraz  podmiotami wymienionymi w art. 3, ust. 3 ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji  zarządzam, co następuje:

§ 1. Postanawia się przeprowadzić konsultacje „Wieloletniego programu współpracy
na lata 2016 – 2018  Gminy Domaniewice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi  w art. 3 ust.3  ustawy   o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”, prowadzącymi działalność statutową na terenie Gminy Domaniewice.

§ 2 . Przedmiotem konsultacji jest projekt  uchwały w sprawie uchwalenia  „Wieloletniego programu współpracy  na lata 2016 – 2018  Gminy Domaniewice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi  w art. 3 ust.3  ustawy   o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” .

1. Konsultacje zostaną  przeprowadzone w formie protokołowanego otwartego spotkania
z przedstawicielami organizacji pozarządowych i podmiotów, o których mowa w art. 3
ust. 3  ustawy  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z możliwością wyrażenia opinii i wnoszenia uwag w trakcie spotkania do protokołu i na piśmie  do czasu jego zakończenia .

2. Konsultacje zostaną przeprowadzone w dniu 29 października 2015 r.  w  Urzędzie Gminy  Domaniewice pokój nr. 13  o godz.13°°.

§ 3. Wyniki konsultacji zawierające  zestawienie zgłoszonych opinii i uwag, wraz
ze stanowiskiem Wójta  z podaniem uzasadnienia w przypadku ich nie uwzględnienia, zamieszczone zostaną na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Domaniewicach, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie Urzędu Gminy  w Domaniewicach.

§ 4. Konsultacje uznaje się za ważne bez względu   na liczbę podmiotów biorących udział
w spotkaniu.

§ 5.  Wykonanie zarządzenia powierza się  Sekretarzowi Gminy Domaniewice.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.