Informacja

W dniach 28.08.2023 – 15.09.2023 planowane jest uruchomienie naboru na dofinansowanie instalacji fotowoltaicznych wraz z magazynami energii, pomp ciepła oraz kolektorów słonecznych dla mieszkańców gminy Domaniewice w ramach realizacji programu finansowanego ze środków Programu Fundusze Europejskie dla Łódzkiego na lata 2021-2027.

Wnioski (deklaracja + ankieta) przyjmowane będą w wersji papierowej w sekretariacie Urzędu Gminy (pokój nr 1) w godzinach pracy urzędu.

Rozpatrywane będą tylko i wyłącznie wnioski złożone w terminie oraz kompletne.

Beneficjantami programu mogą być osoby fizyczne zamieszkujące na terenie gminy Domaniewice posiadające tytuł prawny do dysponowania nieruchomością w postaci własności lub współwłasności (w przypadku współwłasności wymagana będzie pisemna zgoda od wszystkich współwłaścicieli) oraz nieprowadzące działalności gospodarczej na wskazanej nieruchomości.

Pierwszeństwo w zakwalifikowaniu się do programu będą miały osoby, które nie brały udziału w poprzednim projekcie pn.: „Instalacje odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Domaniewice”.

Do zakwalifikowania w projekcie decydować będzie kolejność zgłoszeń!

Gmina zastrzega, że projekt realizowany będzie tylko i wyłącznie w przypadku podpisania z Urzędem Marszałkowskim umowy o dofinansowanie na realizację projektu oraz otrzymania przez Gminę Domaniewice dofinansowania na jego realizację.

Maksymalny poziom dofinansowania w projekcie wynosi: 85%.

Przez okres trwałości projektu ( rozumianym jako okres 5 lat od dnia zakończenia realizacji Projektu przez Gminę ) instalacja będzie własnością Gminy, po upływie tego czasu nieodpłatnie przejdzie na własność Beneficjenta.

Szczegółowe informacje uzyskać można w Urzędzie Gminy w Domaniewicach (pokój nr 1) lub tel. 46 830 17 60.

 

Załączniki:

Ankieta PC 18.08.2023 (3).docx

Ankieta PV+M 17.08.2023 (2).docx

Ankieta Solary 15.08.2023 (1) (6).docx

Deklaracja-OZE Gmina (6) (2) (1).docx