Realizacja projektu pt. „Instalacje odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Domaniewice”

Gmina Domaniewice realizuję projekt pt. „Instalacje odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Domaniewice”, który jest współfinansowany ze środków REACT-EU w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, w ramach Osi Priorytetowej XIII REACT-EU dla Łódzkiego, Działanie XIII 2. REACT-EU dla OZE.

Nr projektu: RPLD.13.02.00-10-0012/21

Kwota dofinansowania projektu: 2.624.998,90 zł

Łączna wartość projektu: 3.390.962,82 zł

Okres realizacji projektu: 01.06.2021 r.-31.12.2023 r.

Cel główny projektu: zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych i zmniejszenie wykorzystania konwencjonalnych źródeł energii w gminie Domaniewice, skutkujące poprawą stanu środowiska naturalnego.

Krótki opis projektu:

W ramach projektu zostanie wykonana dokumentacja projektowa oraz dostawa, montaż i uruchomienie instalacji fotowoltaicznych i kotłów na biomasę w następującej ilości:

-panele fotowoltaiczne na terenie prywatnych posesji mieszkańców gminy:

 • – 42 szt. o mocy 3,24 kWp
 • – 46 szt. o mocy 4,32 kWp
 • – 34 szt. o mocy 5,40 kWp
 • – 37 szt. o mocy 6,48 kWp

-panele fotowoltaiczne na budynkach gminy:

 • – 1 szt. o mocy 23,04 kWp
 • – 1 szt. o mocy 15,84 kWp
 • – 1 szt. o mocy 39,60 kWp

-kotły na biomasę:

 • – 1 szt. o mocy 15 kW
 • – 4 szt. o mocy 20 kW
 • – 4 szt. o mocy 25 kW
 • – 1 szt. o mocy 30 kW.

Projekt pn. „NOWE MIEJSCE DO ODPOCZYNKU” zgłoszony przez Sołectwo Rogóźno

Gmina Domaniewice przy współpracy Sołectwa Rogóźno w 2022 r. zrealizowała projekt pn. ,,NOWE MIEJSCE DO ODPOCZYNKU”, który został sfinansowany z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego w ramach naboru ,,Sołectwo na plus”.

W ramach projektu przy świetlicy wiejskiej w Rogóźnie została zakupiona i postawiona altana oraz nasadzono krzewy.

W trakcie projektu Mieszkańcy Sołectwa Rogóźno w tym Koło Gospodyń Wiejskich w Rogóźnie oraz Ochotnicza Straż Pożarna w Rogóźnie czynnie zaangażowali się w jego realizację m.in. poprzez przygotowanie terenu pod zakupioną altanę, wykonanie nasadzeń zakupionej zieleni.

Gmina Domaniewice dziękujemy za zaangażowanie w powyższy projekt Sołtysowi wsi Rogóźno Pani Beacie Mikitule oraz Mieszkańcom Sołectwa Rogóźno.

Projekt pn. „ZIELEŃ WOKÓŁ NAS” zgłoszony przez Sołectwo Reczyce

Gmina Domaniewice przy współpracy Sołectwa Reczyce w 2022 r. zrealizowała projekt pn. ,,ZIELEŃ WOKÓŁ NAS”, który został sfinansowany z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego w ramach naboru ,,Sołectwo na plus”.

W ramach projektu przy świetlicy wiejskiej w Reczycach został zagospodarowany teren poprzez m.in. nasadzenia zieleni, zakup i wysypanie kamienia ozdobnego, zakup i montaż ławeczek, utwardzenie terenu.
W trakcie projektu Mieszkańcy Sołectwa Reczyce w tym Koło Gospodyń Wiejskich w Reczycach oraz Ochotnicza Straż Pożarna w Reczycach czynnie zaangażowali się w jego realizację m.in. poprzez przygotowanie ternu pod nasadzenia, wybór zieleni oraz ławeczek, wykonanie nasadzeń zieleni, rozłożenie maty antychwastowej i wysypanie kamienia pod zieleń.

Gmina Domaniewice dziękujemy za zaangażowanie w powyższy projekt Sołtysowi wsi Reczyce Panu Grzegorzowi Foksowi oraz Mieszkańcom Sołectwa Reczyce.

Projekt współfinansowany z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego

Projekt pn. „REMONT POMIESZCZENIA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W STRZEBIESZEWIE” zgłoszony przez Sołectwo Strzebieszew

Gmina Domaniewice przy współpracy Sołectwa Strzebieszew w  2022 r. zrealizowała projekt pn. ” REMONT POMIESZCZENIA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W STRZEBIESZEWIE, który został współfinansowany z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego w ramach naboru ,,Sołectwo na plus”.

W ramach projektu na sali  w świetlicy wiejskiej w Strzebieszewie wykonane zostały następujące prace:

 • – szpachlowanie/maskowanie pęknięć powstałych na ścianach i suficie
 • – wykonanie ścianki dającej efekt 3D wraz z podświetleniem
 • – wymiana oświetlenia
 • – zakup karniszy
 • – malowanie całego pomieszczenia.

W trakcie projektu Mieszkańcy Sołectwa Strzebieszew w tym Koło Gospodyń Wiejskich
w Strzebieszewie oraz Ochotnicza Straż Pożarna w Strzebieszewie czynnie zaangażowali się w jego realizację m.in. poprzez: demontaż wyposażenia (karnisze, firanki), sprzątanie po remoncie tj. mycie okien, mycie podłogi, zawieszenie firanek i zasłon, wybór materiałów do remontu.

Gmina Domaniewice dziękujemy za zaangażowanie w powyższy projekt Sołtysowi wsi Strzebieszew Panu Łukaszowi Rucińskiemu oraz Mieszkańcom Sołectwa Strzebieszew.

Usunięcie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Domaniewice w 2022 roku

Gmina Domaniewice w 2022 roku realizuje zadanie pn.: „usunięcie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Domaniewice”, które jest dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.
Wartość ogólna zadania: 52.926,00 PLN , w tym dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki w Łodzi 47.633,00 PLN w formie dotacji.

Link do strony Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi: www.wfosigw.lodz.pl
Zadanie polegało na usuwaniu wyrobów zawierających azbest na ternie gminy Domaniewice.

W ramach prac wykonane zostały: załadunek, transport odpadu niebezpiecznego z poszczególnych posesji do miejsca unieszkodliwiania, rozładunek i zdeponowanie wraz z kosztami unieszkodliwiania na składowisku odpadów niebezpiecznych zawierających azbest oraz prowadzenie ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów określonej w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020r.poz.797t.j.)

Ilość odpadu zawierającego azbest z terenu Gminy Domaniewice przeznaczona do utylizacji w ramach przedmiotowej umowy wynosiła 132,315Mg.

Załącznik:

Usunięcie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Domaniewice w 2022 roku

Rozbudowa oczyszczali ścieków w Domaniewicach

Gmina Domaniewice realizuje zadanie pn.: ,,Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Domaniewicach”, które jest dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

 Wartość ogólna zadania: 5.268.090,00 PLN, w tym dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki w Łodzi 2.320.000,00 PLN, w tym w formie pożyczki 1.624.000,00 PLN oraz w formie dotacji 696.000,00 PLN.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Link do strony Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi: www.wfosigw.lodz.pl

Przedmiotem przedsięwzięcia jest przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Domaniewicach o przepustowości Qdśr = 350 m3/d., Qdmax = 440 m3/d. Oczyszczalnia ścieków odbierać będzie ścieki z terenu gminy Domaniewice z istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej, jak również przyjmować będzie ścieki dowożone taborem asenizacyjnym z obszaru nieskanalizowanego. Realizacja zadania zapewni odbiór ścieków dla 3325 RLM, co pozwoli m.in. na płynny odbiór ścieków dotychczasowych, jak i na rozbudowę kolejnych odcinków sieci kanalizacyjnej na terenie gminy.

Budowa hali namiotowej nad torem do łyżworolek w m. Domaniewice

 

Gmina Domaniewice w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Edycja 3 PGR otrzymała dofinansowania w wysokości 1.568.000,00 zł na realizację Inwestycji: Budowę hali namiotowej nad torem do łyżworolek w m. Domaniewice.

Budowa zadaszenia nad torem zachęci jeszcze więcej osób do jazdy na łyżwach czy łyżworolkach, a także ułatwi przeprowadzenie odpowiednich treningów dla zawodników.