Projekt pn. ,,DOCIEPLENIE CZĘŚCI BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W STRONIEWICACH” zgłoszony przez Sołectwo Stroniewice

Gmina Domaniewice przy współpracy Sołectwa Stroniewice w 2023 r. zrealizowała projekt pn. ,,DOCIEPLENIE CZĘŚCI BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W STRONIEWICACH, który został współfinansowany z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego w ramach naboru ,,Sołectwo na plus”.

W ramach projektu wykonano docieplenie ściany frontowej Świetlicy Wiejskiej w Stroniewicach wraz z elewacją.

W trakcie projektu Mieszkańcy Sołectwa Stroniewice w tym Koło Gospodyń Wiejskich w Stroniewicach oraz Ochotnicza Straż Pożarna w Stroniewicach czynnie zaangażowali się w jego realizację m.in. poprzez wybór kolorystyki elewacji oraz prace porządkowe po wykonaniu docieplenia budynku.

Wójt Gminy  Domaniewice dziękuje za zaangażowanie w powyższy projekt Sołtysowi wsi Stroniewice Pani Barbarze Białek i Radnemu Gminy Domaniewice Panu Ireneuszowi Kucińskiemu oraz Mieszkańcom Sołectwa Stroniewice.

Zdjęcia z realizacji projektu:

Projekt pn. ,,ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W SAPACH”
zgłoszony przez Sołectwo Sapy

Gmina Domaniewice przy współpracy Sołectwa Sapy w 2023 r. zrealizowała projekt pn. ,, ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W SAPACH”, który został  współfinansowany z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego w ramach naboru ,,Sołectwo na plus”.

W ramach projektu została zakupiona i zamontowana altana przy świetlicy wiejskiej w Sapach oraz zakupiono i nasadzono zieleń wokół postawionej altany.

W trakcie projektu Mieszkańcy Sołectwa Sapy w tym Koło Gospodyń Wiejskich w Sapach oraz Ochotnicza Straż Pożarna w Sapach czynnie zaangażowali się w jego realizację m.in. poprzez prace związane z przygotowaniem terenu pod altanę, wyborem altany i krzewów oraz wykonaniem nasadzeń zakupionej zieleni.

Wójt Gminy  Domaniewice dziękuje za zaangażowanie w powyższy projekt Sołtysowi wsi Sapy Pani Anecie Wodzyńskiej i Radnej Gminy Domaniewice Pani Annie Loba oraz Mieszkańcom Sołectwa Sapy.

Zdjęcia z realizacji projektu:

Projekt pn. ,,NAPRZECIW MIESZKAŃCOM SOŁECTWA KRĘPA” zgłoszony przez Sołectwo Krępa

Gmina Domaniewice przy współpracy Sołectwa Krępa w 2023 r. zrealizowała projekt pn. ,,NAPRZECIW MIESZKAŃCOM SOŁECTWA KRĘPA”, który został współfinansowany z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego w ramach naboru ,,Sołectwo na plus”.

W ramach projektu zostały zakupione i zamontowane daszki poliwęglanowe nad drzwiami zewnętrznymi Świetlicy Wiejskiej w Krępie oraz zakupiono i nasadzono zieleń przy świetlicy.

W trakcie projektu Mieszkańcy Sołectwa Krępa w tym Koło Gospodyń Wiejskich w Krępie oraz Ochotnicza Straż Pożarna w Krępie czynnie zaangażowali się w jego realizację m.in. poprzez wybór daszków oraz zieleni, a także przygotowanie terenu i wykonanie nasadzeń krzewów i drzew.

Wójt Gminy Domaniewice dziękuje za zaangażowanie w powyższy projekt Sołtysowi wsi Krępa Pani Elżbiecie Bryszewskiej i Radnej Gminy Domaniewice Pani Dorocie Lusztak oraz Mieszkańcom Sołectwa Krępa.

Zdjęcia z realizacji projektu:

Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na terenie gminy Domaniewice polegająca na budowie dróg dla pieszych oraz przejść dla pieszych

Gmina Domaniewice w ramach Programu  Rządowy Funduszu Rozwoju Dróg realizuje  zadanie inwestycyjne pn.: „Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na terenie gminy Domaniewice polegająca na budowie dróg dla pieszych oraz przejść dla pieszych”,

Inwestycja obejmuje wybudowanie dwóch odcinków dróg dla pieszych z kostki betonowej o łącznej długości 320 m oraz wykonanie 2 szt. przejść dla pieszych wraz z odpowiednim oznakowaniem w miejscowości Domaniewice wzdłuż ul. Kościelnej i Leśnej oraz  ul. Szkolnej.

Wartość dofinansowania: 156 337,00 zł

Całkowita wartość zadania: 240 518,60

Stowarzyszenie ,,Aktywny Senior” podpisało umowę – kwota 30 000 zł.

W dniu dzisiejszym Stowarzyszenie ,,Aktywny Senior” podpisało umowę o przyznaniu pomocy na realizację operacji ,,Zakup wyposażenia umożliwiającego zagospodarowanie placu przy GOK w Domaniewicach pełniącego funkcje rekreacyjne”.

Przyznane środki finansowe dla Stowarzyszenia na realizację tej operacji to kwota 30 000,00 zł.

To już kolejny projekt, na który Nasi Seniorzy pozyskali środki finansowe.

Dziękuję za zaangażowanie w działania dla Społeczności lokalnej.  

Wójt Gminy Domaniewice Paweł Kwiatkowski

DOFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO PROGRAMU ODBUDOWY ZABYTKÓW

Gmina Domaniewice otrzymała dofinansowanie i udziela dotacji ze środków pochodzących z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Parafii Rzymskokatolickiej św. Bartłomieja Apostoła w Domaniewicach na realizację zadania pn. Remont dachu kruchty wraz ze ściennym gzymsem koronującym w kaplicy p.w. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Domaniewicach.

 

Wartość dofinansowania: 106.254,09 zł

Całkowita wartość zadania: 108.500,00 zł

 

Ww. dotacja obejmuje:

 1. Roboty rozbiórkowe:
  • a) rozebranie rur spustowych,
  • b) rozebranie rynien średnicy,
  • c) rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku,
  • d) rozebranie elementów drewnianych konstrukcji dachowej podlegających wymianie,
 2. Remont i konserwacja więźby dachowej:
  • a) wymiana elementów konstrukcyjnych dachu,
  • b) uzupełnienia ubytków w drewnie lub naprawa części zniszczonych – flekowanie elementów konstrukcji dachowej w tym krokwi i legarów stropowych,
  • c) odgrzybianie i impregnacja elementów drewnianych konstrukcji dachowej,
 3. Renowacja gzymsu koronującego i naprawy muru elewacji zachodniej świątyni w obrębie dachu nad kruchtą.
 4. Wykonanie nowego poszycia i pokrycia dachowego:
  • a) deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej,
  • b) mocowanie membrany dachowej na pełnym deskowaniu,
  • c) wykonanie i montaż obróbek blacharskich – pasów nadrynnowych i ściennych z blachy miedzianej,
  • d) krycie dachu blachą miedzianą grubości 1mm na rąbek podwójny,
  • e) wykonanie i zawieszenie rynien półokrągłych oraz rur spustowych z blachy miedzianej grubości 1mm lub stalowych malowanych w kolorze starej miedzi (zamiennik stalowy ze względów bezpieczeństwa – możliwość łatwej kradzieży elementów wykonanych
   z miedzi),

Remont drogi gminnej w miejscowości Rogóźno

Gmina Domaniewice w ramach Programu  Rządowy Funduszu Rozwoju Dróg realizuje  zadanie inwestycyjne pn.: „Remont drogi gminnej w miejscowości Rogóźno, gmina Domaniewice”.

Inwestycja obejmuje ułożenie nowej nakładki  asfaltowej, wykonanie poboczy, czyszczenie rowów oraz oznakowanie drogi.

Wartość dofinansowania: 382 428,00 zł

Całkowita wartość zadania: 695.325,15 zł

Zakończenie inwestycji pn.: ,,Modernizacja dróg w miejscowości Reczyce, Sapy oraz Stroniewice-Strzebieszew”

W czerwcu 2023 r. została zakończona inwestycja realizowana przez Gminę Domaniewice w ramach Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

W ramach w/w zadania inwestycyjnego na terenie Gminy Domaniewice zostały zmodernizowane następujące drogi:

– w miejscowości Reczyce odcinek drogi nr 105106 E i odcinek drogi nr 105111 E;

– w miejscowości Sapy droga nr 105101 E;

– w miejscowości Stroniewice – Strzebieszew droga nr 105108 E.

Modernizacja polegała na ułożeniu nakładek asfaltowych, wykonaniu poboczy, oznakowaniu dróg, odmuleniu istniejących rowów.

Wykonawcą  robót była firma: Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Drogowych w Łowiczu Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością

Wartość dofinansowania: 3.705.000,00 zł

Całkowita wartość zadania: 3.960.004,68 zł

Budowa hali namiotowej nad torem do łyżworolek w m. Domaniewice

Gmina Domaniewice w ramach Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych realizuje zadanie inwestycyjne pn. ,, Budowa hali namiotowej nad torem do łyżworolek w m. Domaniewice”.

Wartość dofinansowania: 1.568.000,00 zł

Całkowita wartość zadania: 2.288.000,00 zł

Ww. inwestycja obejmuje:

-wykonanie fundamentów do hali;

-wykonanie hali o powierzchni zabudowy 1187,30 m2 z gotowych prefabrykowanych elementów konstrukcyjnych pokrytych tkaniną poliestrową PCV;

-wykonanie oświetlenia hali (w tym wewnętrznej linii zasilającej z istniejącego budynku usługowego do projektowanej hali wraz z tablicami elektrycznymi z osprzętem, przeciwpożarowym wyłącznikiem prądu);

-wykonanie utwardzenia z kostki brukowej;

-przebudowę linii energetycznej z napowietrznej w podziemną oraz przebudowę kanalizacji zewnętrznej i sieci wodociągowej w zakresie kolidującym z budową powyższej hali.

Tablica informacyjna - budowa hali namiotowej nad torem do łyżworolek w m. Domaniewice

Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Skaratkach

GMINA DOMANIEWICE W RAMACH PROGRAMU SPORTOWA POLSKA -PROGRAM ROZWOJU LOKALNEJ INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ – EDYCJA 2021 REALIZUJE ZADANIE INWESTYCYJNE PN. ,,BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. MARII KONOPNICKIEJ W SKARATKACH”.

Zakres rzeczowy ww. zadania inwestycyjnego obejmuje:

-budowę Sali gimnastycznej o wymiarach areny 17,88 m x 30,2 m i wysokości 7,05 m wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym, pokojem nauczyciela W-F, magazynem sprzętu sportowego,

-zagospodarowanie terenu.

,,BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. MARII KONOPNICKIEJ W SKARATKACH”  jest realizowana przez Gminę Domaniewice w ramach inwestycji pn. ,,ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SKARATKACH WRAZ Z BUDOWĄ WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ Z INSTALACJĄ ZBIORNIKOWĄ NA GAZ PŁYNNY”.

 

Wartość dofinansowania: 1.681.294,94 zł

Całkowita wartość inwestycji: 6.049.999,77 zł

 

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ, KTÓRYCH DYSPONENTEM JEST MINISTER KULTURY, DZIEDZICTWA NARODOWEGO I SPORTU.