Zakończenie inwestycji pn.: ,,Modernizacja dróg w miejscowości Reczyce, Sapy oraz Stroniewice-Strzebieszew”

W czerwcu 2023 r. została zakończona inwestycja realizowana przez Gminę Domaniewice w ramach Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

W ramach w/w zadania inwestycyjnego na terenie Gminy Domaniewice zostały zmodernizowane następujące drogi:

– w miejscowości Reczyce odcinek drogi nr 105106 E i odcinek drogi nr 105111 E;

– w miejscowości Sapy droga nr 105101 E;

– w miejscowości Stroniewice – Strzebieszew droga nr 105108 E.

Modernizacja polegała na ułożeniu nakładek asfaltowych, wykonaniu poboczy, oznakowaniu dróg, odmuleniu istniejących rowów.

Wykonawcą  robót była firma: Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Drogowych w Łowiczu Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością

Wartość dofinansowania: 3.705.000,00 zł

Całkowita wartość zadania: 3.960.004,68 zł

Budowa hali namiotowej nad torem do łyżworolek w m. Domaniewice

Gmina Domaniewice w ramach Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych realizuje zadanie inwestycyjne pn. ,, Budowa hali namiotowej nad torem do łyżworolek w m. Domaniewice”.

Wartość dofinansowania: 1.568.000,00 zł

Całkowita wartość zadania: 2.288.000,00 zł

Ww. inwestycja obejmuje:

-wykonanie fundamentów do hali;

-wykonanie hali o powierzchni zabudowy 1187,30 m2 z gotowych prefabrykowanych elementów konstrukcyjnych pokrytych tkaniną poliestrową PCV;

-wykonanie oświetlenia hali (w tym wewnętrznej linii zasilającej z istniejącego budynku usługowego do projektowanej hali wraz z tablicami elektrycznymi z osprzętem, przeciwpożarowym wyłącznikiem prądu);

-wykonanie utwardzenia z kostki brukowej;

-przebudowę linii energetycznej z napowietrznej w podziemną oraz przebudowę kanalizacji zewnętrznej i sieci wodociągowej w zakresie kolidującym z budową powyższej hali.

Tablica informacyjna - budowa hali namiotowej nad torem do łyżworolek w m. Domaniewice

Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Skaratkach

GMINA DOMANIEWICE W RAMACH PROGRAMU SPORTOWA POLSKA -PROGRAM ROZWOJU LOKALNEJ INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ – EDYCJA 2021 REALIZUJE ZADANIE INWESTYCYJNE PN. ,,BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. MARII KONOPNICKIEJ W SKARATKACH”.

Zakres rzeczowy ww. zadania inwestycyjnego obejmuje:

-budowę Sali gimnastycznej o wymiarach areny 17,88 m x 30,2 m i wysokości 7,05 m wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym, pokojem nauczyciela W-F, magazynem sprzętu sportowego,

-zagospodarowanie terenu.

,,BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. MARII KONOPNICKIEJ W SKARATKACH”  jest realizowana przez Gminę Domaniewice w ramach inwestycji pn. ,,ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SKARATKACH WRAZ Z BUDOWĄ WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ Z INSTALACJĄ ZBIORNIKOWĄ NA GAZ PŁYNNY”.

 

Wartość dofinansowania: 1.681.294,94 zł

Całkowita wartość inwestycji: 6.049.999,77 zł

 

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ, KTÓRYCH DYSPONENTEM JEST MINISTER KULTURY, DZIEDZICTWA NARODOWEGO I SPORTU.

Rozbudowa i przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Skaratkach wraz z budową wewnętrznej instalacji gazowej z instalacją zbiornikową na gaz płynny

Gmina Domaniewice w ramach Programu Rządowy Fundusz Polski Ład:
Program Inwestycji Strategicznych realizuje zadanie inwestycyjne
pn. ,,rozbudowa i przebudowa budynku szkoły podstawowej w skaratkach wraz z budową wewnętrznej instalacji gazowej z instalacją zbiornikową na gaz płynny”

 Wartość dofinansowania: 4.368.704,83 zł

Całkowita wartość zadania: 6.049.999,77 zł

W/w inwestycja obejmuje:

 • Rozbudowę budynku szkoły o powierzchni zabudowy 961,45 m2, o powierzchni użytkowej 856,99 m2 i kubaturze 6605,00 m3, w ramach której zostanie wybudowana i odpowiednio wyposażona: sala gimnastyczna, magazyn sprzętu sportowego, pokój dla nauczyciela W-F z łazienką, 4 sale dydaktyczne, 2 szatnie, 2 łazienki i 3 WC, korytarz, wiatrołap, kotłownia.
 • Budowę wewnętrznej instalacji gazowej z instalacją zbiornikową na gaz płynny.
 • Przebudowę części istniejącej szkoły o powierzchni użytkowej 49,71 m2 wraz z rozebraniem schodów zewnętrznych oraz wykonaniu nowych.
 • Wykonanie ogrodzenia, utwardzenia terenu, podjazdu dla osób niepełnosprawnych, zagospodarowania terenu wokół budynku oraz montażu instalacji fotowoltaicznej.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Rozbudowa oczyszczali ścieków w Domaniewicach

Gmina Domaniewice w styczniu 2023 r. zakończyła zadanie pn.: ,,Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Domaniewicach”, które jest dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Wartość ogólna zadania: 5.268.090,00 PLN, w tym dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki w Łodzi 2.320.000,00 PLN, w tym w formie pożyczki 1.624.000,00 PLN oraz w formie dotacji 696.000,00 PLN.

Link do strony Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi: www.wfosigw.lodz.pl
Przedmiotem przedsięwzięcia była przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Domaniewicach o przepustowości Qdśr = 350 m3/d., Qdmax = 440 m3/d. Nowa oczyszczalnia ścieków odbierać będzie ścieki z terenu gminy Domaniewice z istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej, jak również przyjmować będzie ścieki dowożone taborem asenizacyjnym z obszaru nieskanalizowanego. Zrealizowane zadanie zapewni odbiór ścieków dla 3325 RLM, co umożliwi m.in. na płynny odbiór ścieków dotychczasowych, jak i na rozbudowę kolejnych odcinków sieci kanalizacyjnej na terenie gminy.

Zdjęcia po realizacji zadania:

Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków wraz z budową wodociągu w Gminie Domaniewice

,,Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestycja w obszary wiejskie”

Operacja pn. ,,Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków wraz z budową wodociągu
w Gminie Domaniewice”,
mająca na celu: poprawę infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie Domaniewice poprzez rozbudowę oczyszczalni ścieków oraz budowę sieci wodociągowej na terenie gminy, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
,,Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”,
w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem
lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Umowa o przyznanie pomocy nr 00082-65150-UM0500159/19 z dnia 03 marca 2020 roku.
W ramach ww. operacji Gmina Domaniewice:

-Zrealizowała w latach 2020-2023 zadanie inwestycyjne w formule zaprojektuj i wybuduj pn. „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Domaniewicach”.
-Wybudowała w 2020 roku na działce o nr ewid. 587 odcinek sieci wodociągowej o długości 0,851 km. Odcinek sieci został wykonany w ramach gminnego zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa sieci wodociągowej, rozdzielczej w m. Domaniewice”.

Całkowity koszt operacji wyniósł 5.415.690,00 zł., z czego 1.975.460,00 zł., stanowi dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: ,,Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Zdjęcia po realizacji operacji:

 

Modernizacja dróg w miejscowości Reczyce, Sapy oraz Stroniewice-Strzebieszew

Gmina Domaniewice w ramach Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych realizuje zadanie inwestycyjne pn. 

,,Modernizacja dróg w miejscowości Reczyce, Sapy oraz Stroniewice-Strzebieszew”.

Wartość dofinansowania: 3.705.000,00 zł

Całkowita wartość zadania: 3.960.004,68 zł

W ramach w/w zadania inwestycyjnego na terenie Gminy Domaniewice zostaną zmodernizowane następujące drogi:

– w miejscowości Reczyce odcinek drogi nr 105106 E i odcinek drogi nr 105111 E;

– w miejscowości Sapy droga nr 105101 E;

– w miejscowości Stroniewice-Strzebieszew droga nr 105108 E.

Modernizacja będzie polegała na ułożeniu nakładek asfaltowych, wykonaniu poboczy, oznakowaniu dróg, odmuleniu istniejących rowów.

Realizacja projektu pt. „Instalacje odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Domaniewice”

Gmina Domaniewice realizuję projekt pt. „Instalacje odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Domaniewice”, który jest współfinansowany ze środków REACT-EU w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, w ramach Osi Priorytetowej XIII REACT-EU dla Łódzkiego, Działanie XIII 2. REACT-EU dla OZE.

Nr projektu: RPLD.13.02.00-10-0012/21

Kwota dofinansowania projektu: 2.624.998,90 zł

Łączna wartość projektu: 3.390.962,82 zł

Okres realizacji projektu: 01.06.2021 r.-31.12.2023 r.

Cel główny projektu: zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych i zmniejszenie wykorzystania konwencjonalnych źródeł energii w gminie Domaniewice, skutkujące poprawą stanu środowiska naturalnego.

Krótki opis projektu:

W ramach projektu zostanie wykonana dokumentacja projektowa oraz dostawa, montaż i uruchomienie instalacji fotowoltaicznych i kotłów na biomasę w następującej ilości:

-panele fotowoltaiczne na terenie prywatnych posesji mieszkańców gminy:

 • – 42 szt. o mocy 3,24 kWp
 • – 46 szt. o mocy 4,32 kWp
 • – 34 szt. o mocy 5,40 kWp
 • – 37 szt. o mocy 6,48 kWp

-panele fotowoltaiczne na budynkach gminy:

 • – 1 szt. o mocy 23,04 kWp
 • – 1 szt. o mocy 15,84 kWp
 • – 1 szt. o mocy 39,60 kWp

-kotły na biomasę:

 • – 1 szt. o mocy 15 kW
 • – 4 szt. o mocy 20 kW
 • – 4 szt. o mocy 25 kW
 • – 1 szt. o mocy 30 kW.

Projekt pn. „NOWE MIEJSCE DO ODPOCZYNKU” zgłoszony przez Sołectwo Rogóźno

Gmina Domaniewice przy współpracy Sołectwa Rogóźno w 2022 r. zrealizowała projekt pn. ,,NOWE MIEJSCE DO ODPOCZYNKU”, który został sfinansowany z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego w ramach naboru ,,Sołectwo na plus”.

W ramach projektu przy świetlicy wiejskiej w Rogóźnie została zakupiona i postawiona altana oraz nasadzono krzewy.

W trakcie projektu Mieszkańcy Sołectwa Rogóźno w tym Koło Gospodyń Wiejskich w Rogóźnie oraz Ochotnicza Straż Pożarna w Rogóźnie czynnie zaangażowali się w jego realizację m.in. poprzez przygotowanie terenu pod zakupioną altanę, wykonanie nasadzeń zakupionej zieleni.

Gmina Domaniewice dziękujemy za zaangażowanie w powyższy projekt Sołtysowi wsi Rogóźno Pani Beacie Mikitule oraz Mieszkańcom Sołectwa Rogóźno.

Projekt pn. „ZIELEŃ WOKÓŁ NAS” zgłoszony przez Sołectwo Reczyce

Gmina Domaniewice przy współpracy Sołectwa Reczyce w 2022 r. zrealizowała projekt pn. ,,ZIELEŃ WOKÓŁ NAS”, który został sfinansowany z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego w ramach naboru ,,Sołectwo na plus”.

W ramach projektu przy świetlicy wiejskiej w Reczycach został zagospodarowany teren poprzez m.in. nasadzenia zieleni, zakup i wysypanie kamienia ozdobnego, zakup i montaż ławeczek, utwardzenie terenu.
W trakcie projektu Mieszkańcy Sołectwa Reczyce w tym Koło Gospodyń Wiejskich w Reczycach oraz Ochotnicza Straż Pożarna w Reczycach czynnie zaangażowali się w jego realizację m.in. poprzez przygotowanie ternu pod nasadzenia, wybór zieleni oraz ławeczek, wykonanie nasadzeń zieleni, rozłożenie maty antychwastowej i wysypanie kamienia pod zieleń.

Gmina Domaniewice dziękujemy za zaangażowanie w powyższy projekt Sołtysowi wsi Reczyce Panu Grzegorzowi Foksowi oraz Mieszkańcom Sołectwa Reczyce.