Remont dróg w miejscowości Rogóźno i Skaratki pod Rogóźno

Gmina Domaniewice w ramach Programu  Rządowy Funduszu Rozwoju Dróg realizuje  zadanie inwestycyjne pn.: „Remont dróg w miejscowości Rogóźno i Skaratki pod Rogóźno”.

W ramach w/w zadania inwestycyjnego na terenie Gminy Domaniewice zostanie wykonany remont na następujących drogach:

– droga gminna nr 105116E obręb 013 Skaratki (dz. ewid. nr 1002)

– droga gminna nr 105113E obręb 012 Rogóźno Pierwsze  (dz. ewid. nr 57)

– droga gminna nr 105103E obręb 012 Rogóźno Pierwsze (dz. ewid. nr 1023, 1024, 164, 246, 247)

Inwestycja obejmuje m.in. ułożenie nowej nakładki  asfaltowej, wykonanie poboczy, czyszczenie rowów, wymianę przepustów oraz oznakowanie drogi.

 

Wartość dofinansowania: 1 315 505,00 zł

Całkowita wartość zadania: 1 879 294,20 zł

Modernizacja dróg gminnych nr 105107 E i 105119 E w miejscowości Krępa

Gmina Domaniewice w ramach Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji  Strategicznych realizuje zadanie inwestycyjne pn. ,,Modernizacja dróg gminnych nr 105107 E i 105119 E w miejscowości Krępa”.

Wartość dofinansowania: 1.858.075,16 zł

Całkowita wartość zadania: 1.895.995,06 zł

W ramach w/w zadania inwestycyjnego zostaną zmodernizowane drogi nr 105107 E i 105119 E w miejscowości Krępa – Gmina Domaniewice.

Modernizacja dróg będzie polegała na ułożeniu nakładek asfaltowych (warstwa wyrównująca i warstwa ścieralna), utwardzeniu poboczy z kruszywa, oznakowaniu dróg, odmuleniu istniejących rowów.

 

Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na terenie gminy Domaniewice polegająca na budowie dróg dla pieszych oraz przejść dla pieszych

Gmina Domaniewice w ramach Programu  Rządowy Funduszu Rozwoju Dróg realizuje  zadanie inwestycyjne pn.: „Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na terenie gminy Domaniewice polegająca na budowie dróg dla pieszych oraz przejść dla pieszych”,

Inwestycja obejmuje wybudowanie dwóch odcinków dróg dla pieszych z kostki betonowej o łącznej długości 320 m oraz wykonanie 2 szt. przejść dla pieszych wraz z odpowiednim oznakowaniem w miejscowości Domaniewice wzdłuż ul. Kościelnej i Leśnej oraz  ul. Szkolnej.

Wartość dofinansowania: 156 337,00 zł

Całkowita wartość zadania: 240 518,60

DOFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO PROGRAMU ODBUDOWY ZABYTKÓW

Gmina Domaniewice otrzymała dofinansowanie i udziela dotacji ze środków pochodzących z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Parafii Rzymskokatolickiej św. Bartłomieja Apostoła w Domaniewicach na realizację zadania pn. Remont dachu kruchty wraz ze ściennym gzymsem koronującym w kaplicy p.w. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Domaniewicach.

 

Wartość dofinansowania: 106.254,09 zł

Całkowita wartość zadania: 108.500,00 zł

 

Ww. dotacja obejmuje:

 1. Roboty rozbiórkowe:
  • a) rozebranie rur spustowych,
  • b) rozebranie rynien średnicy,
  • c) rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku,
  • d) rozebranie elementów drewnianych konstrukcji dachowej podlegających wymianie,
 2. Remont i konserwacja więźby dachowej:
  • a) wymiana elementów konstrukcyjnych dachu,
  • b) uzupełnienia ubytków w drewnie lub naprawa części zniszczonych – flekowanie elementów konstrukcji dachowej w tym krokwi i legarów stropowych,
  • c) odgrzybianie i impregnacja elementów drewnianych konstrukcji dachowej,
 3. Renowacja gzymsu koronującego i naprawy muru elewacji zachodniej świątyni w obrębie dachu nad kruchtą.
 4. Wykonanie nowego poszycia i pokrycia dachowego:
  • a) deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej,
  • b) mocowanie membrany dachowej na pełnym deskowaniu,
  • c) wykonanie i montaż obróbek blacharskich – pasów nadrynnowych i ściennych z blachy miedzianej,
  • d) krycie dachu blachą miedzianą grubości 1mm na rąbek podwójny,
  • e) wykonanie i zawieszenie rynien półokrągłych oraz rur spustowych z blachy miedzianej grubości 1mm lub stalowych malowanych w kolorze starej miedzi (zamiennik stalowy ze względów bezpieczeństwa – możliwość łatwej kradzieży elementów wykonanych
   z miedzi),

Remont drogi gminnej w miejscowości Rogóźno

Gmina Domaniewice w ramach Programu  Rządowy Funduszu Rozwoju Dróg realizuje  zadanie inwestycyjne pn.: „Remont drogi gminnej w miejscowości Rogóźno, gmina Domaniewice”.

Inwestycja obejmuje ułożenie nowej nakładki  asfaltowej, wykonanie poboczy, czyszczenie rowów oraz oznakowanie drogi.

Wartość dofinansowania: 382 428,00 zł

Całkowita wartość zadania: 695.325,15 zł

Zakończenie inwestycji pn.: ,,Modernizacja dróg w miejscowości Reczyce, Sapy oraz Stroniewice-Strzebieszew”

W czerwcu 2023 r. została zakończona inwestycja realizowana przez Gminę Domaniewice w ramach Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

W ramach w/w zadania inwestycyjnego na terenie Gminy Domaniewice zostały zmodernizowane następujące drogi:

– w miejscowości Reczyce odcinek drogi nr 105106 E i odcinek drogi nr 105111 E;

– w miejscowości Sapy droga nr 105101 E;

– w miejscowości Stroniewice – Strzebieszew droga nr 105108 E.

Modernizacja polegała na ułożeniu nakładek asfaltowych, wykonaniu poboczy, oznakowaniu dróg, odmuleniu istniejących rowów.

Wykonawcą  robót była firma: Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Drogowych w Łowiczu Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością

Wartość dofinansowania: 3.705.000,00 zł

Całkowita wartość zadania: 3.960.004,68 zł

Budowa hali namiotowej nad torem do łyżworolek w m. Domaniewice

Gmina Domaniewice w ramach Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych realizuje zadanie inwestycyjne pn. ,, Budowa hali namiotowej nad torem do łyżworolek w m. Domaniewice”.

Wartość dofinansowania: 1.568.000,00 zł

Całkowita wartość zadania: 2.288.000,00 zł

Ww. inwestycja obejmuje:

-wykonanie fundamentów do hali;

-wykonanie hali o powierzchni zabudowy 1187,30 m2 z gotowych prefabrykowanych elementów konstrukcyjnych pokrytych tkaniną poliestrową PCV;

-wykonanie oświetlenia hali (w tym wewnętrznej linii zasilającej z istniejącego budynku usługowego do projektowanej hali wraz z tablicami elektrycznymi z osprzętem, przeciwpożarowym wyłącznikiem prądu);

-wykonanie utwardzenia z kostki brukowej;

-przebudowę linii energetycznej z napowietrznej w podziemną oraz przebudowę kanalizacji zewnętrznej i sieci wodociągowej w zakresie kolidującym z budową powyższej hali.

Tablica informacyjna - budowa hali namiotowej nad torem do łyżworolek w m. Domaniewice

Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Skaratkach

GMINA DOMANIEWICE W RAMACH PROGRAMU SPORTOWA POLSKA -PROGRAM ROZWOJU LOKALNEJ INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ – EDYCJA 2021 REALIZUJE ZADANIE INWESTYCYJNE PN. ,,BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. MARII KONOPNICKIEJ W SKARATKACH”.

Zakres rzeczowy ww. zadania inwestycyjnego obejmuje:

-budowę Sali gimnastycznej o wymiarach areny 17,88 m x 30,2 m i wysokości 7,05 m wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym, pokojem nauczyciela W-F, magazynem sprzętu sportowego,

-zagospodarowanie terenu.

,,BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. MARII KONOPNICKIEJ W SKARATKACH”  jest realizowana przez Gminę Domaniewice w ramach inwestycji pn. ,,ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SKARATKACH WRAZ Z BUDOWĄ WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ Z INSTALACJĄ ZBIORNIKOWĄ NA GAZ PŁYNNY”.

 

Wartość dofinansowania: 1.681.294,94 zł

Całkowita wartość inwestycji: 6.049.999,77 zł

 

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ, KTÓRYCH DYSPONENTEM JEST MINISTER KULTURY, DZIEDZICTWA NARODOWEGO I SPORTU.

Rozbudowa i przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Skaratkach wraz z budową wewnętrznej instalacji gazowej z instalacją zbiornikową na gaz płynny

Gmina Domaniewice w ramach Programu Rządowy Fundusz Polski Ład:
Program Inwestycji Strategicznych realizuje zadanie inwestycyjne
pn. ,,rozbudowa i przebudowa budynku szkoły podstawowej w skaratkach wraz z budową wewnętrznej instalacji gazowej z instalacją zbiornikową na gaz płynny”

 Wartość dofinansowania: 4.368.704,83 zł

Całkowita wartość zadania: 6.049.999,77 zł

W/w inwestycja obejmuje:

 • Rozbudowę budynku szkoły o powierzchni zabudowy 961,45 m2, o powierzchni użytkowej 856,99 m2 i kubaturze 6605,00 m3, w ramach której zostanie wybudowana i odpowiednio wyposażona: sala gimnastyczna, magazyn sprzętu sportowego, pokój dla nauczyciela W-F z łazienką, 4 sale dydaktyczne, 2 szatnie, 2 łazienki i 3 WC, korytarz, wiatrołap, kotłownia.
 • Budowę wewnętrznej instalacji gazowej z instalacją zbiornikową na gaz płynny.
 • Przebudowę części istniejącej szkoły o powierzchni użytkowej 49,71 m2 wraz z rozebraniem schodów zewnętrznych oraz wykonaniu nowych.
 • Wykonanie ogrodzenia, utwardzenia terenu, podjazdu dla osób niepełnosprawnych, zagospodarowania terenu wokół budynku oraz montażu instalacji fotowoltaicznej.

Modernizacja dróg w miejscowości Reczyce, Sapy oraz Stroniewice-Strzebieszew

Gmina Domaniewice w ramach Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych realizuje zadanie inwestycyjne pn. 

,,Modernizacja dróg w miejscowości Reczyce, Sapy oraz Stroniewice-Strzebieszew”.

Wartość dofinansowania: 3.705.000,00 zł

Całkowita wartość zadania: 3.960.004,68 zł

W ramach w/w zadania inwestycyjnego na terenie Gminy Domaniewice zostaną zmodernizowane następujące drogi:

– w miejscowości Reczyce odcinek drogi nr 105106 E i odcinek drogi nr 105111 E;

– w miejscowości Sapy droga nr 105101 E;

– w miejscowości Stroniewice-Strzebieszew droga nr 105108 E.

Modernizacja będzie polegała na ułożeniu nakładek asfaltowych, wykonaniu poboczy, oznakowaniu dróg, odmuleniu istniejących rowów.