Gmina Domaniewice realizuje projekt pt.: „Utworzenie Klubu Dziecięcego w Domaniewicach”., który jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, w ramach Osi Priorytetowej X Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Działanie X.1 Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3 współfinansowanego.

Nr projektu: RPLD.10.01.00-10-B011/20

Kwota dofinansowania projektu: 505.328,58 zł

Łączna wartość projektu: 559.448,58 zł

Cel główny projektu: Umożliwienie powrotu na rynek pracy rodzicom (16K, 0M) z terenu gminy Domaniewice, opiekujących się dziećmi w wieku do lat 3, poprzez utworzenie 16 nowych miejsc w klubie dziecięcym w Domaniewicach w okresie od 01.06.2021 r. do 30.06.2023 r.

Okres realizacji projektu: 01.06.2021 r.-30-06.2023 r.

Krótki opis projektu:

W ramach projektu zostanie utworzone 16 miejsc w nowym klubie dziecięcym w Domaniewicach, objęcie opieką 16 rodziców zagrożonych wypadnięciem z rynku pracy z uwagi na konieczność sprawowania opieki nad dzieckiem do lat 3. Rodzice powrócą do pracy bądź zaczną jej aktywnie szukać. Zostanie sfinansowany zakup wyposażenia do klubu dziecięcego.

Rekrutacja do gminnego klubu malucha w Domaniewicach
Regulamin rekrutacji
Załącznik nr 1 – formularz rekrutacyjny
Załącznik nr 2 – Oświadczenie o dochodach
Załącznik nr 3 – Oświadczenie o wielodzietności rodziny
Załącznik nr 4 – Oświadczenie o samotnym wychowaniu dziecka
Załącznik nr 5 – Oświadczenie o statusie osoby biernej zawodowo
Załącznik nr 6 – Oświadczenie uczestnika projektu
Załącznik nr 7 – Deklaracja uczestnictwa w projekcie
Załącznik nr 8 – Oświadczenie o statusie w chwili zakończenia
Załącznik nr 9 – Oświadczenie o rezygnacji
Załącznik nr 10 – Oświadczenie uczestnika powracającego

 

Gminny Klub Malucha w Domaniewicachhttps://klub-malucha.domaniewice.pl/