Wójt Gminy Domaniewice

ogłasza

II NIEOGRANICZONE PRZETARGI USTNE NA SPRZEDAŻ NIEZABUDOWANYCH NIERUCHOMOŚCI

stanowiących własność Gminy Domaniewice, położonych w miejscowości

Skaratki pod Rogóźno oznaczonych jako działki nr 687/2, 687/3, 687/4, 687/5

Lp. Oznaczenie nieruchomości wg katastru nieruchomości Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej Położenie
nieruchomości
 Pow.
nieruchomości
w m²
Cena wywoławcza   w zł (brutto) Wadium w zł. 

(brutto)

1. 687/2 LD1O/00026893/0 Skaratki pod Rogóźno 2085 151.300,00 8.000,00
2. 687/3 LD1O/00026893/0 Skaratki pod Rogóźno 1553 116.450,00 6.000,00
3. 687/4 LD1O/00026893/0 Skaratki pod Rogóźno 1552 116.450,00 6.000,00
4. 687/5 LD1O/00026893/0 Skaratki pod Rogóźno 1553 116.450,00 6.000,00
 1. Nieruchomości ww. wolne są od nieujawnionych w księdze wieczystej ograniczonych praw rzeczowych oraz wszelkich ograniczeń w rozporządzaniu.
 2. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Domaniewice przedmiotowe działki położone są na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami. Posiadają bezpośredni dostęp do drogi publicznej, sieci energetycznej i wodociągowej.
 3. Przetargi odbędą się w dniu 10 listopada 2022 r. w budynku Urzędu Gminy w Domaniewicach, pokój nr 13, ul. Główna 2, 99-434 Domaniewice, w kolejności podanej niżej:
 • godz. 9.00 – działka nr 687/2,
 • godz. 10.00 – działka nr 687/3,
 • godz. 11.00 – działka nr 687/4,
 • godz. 12.00 – działka nr 687/5.
 1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium, w podanych wyżej wysokościach, najpóźniej do dnia 4 listopada 2022 roku na konto Urzędu Gminy w Domaniewicach BSZŁ O/Domaniewice 52 9288 1037 1980 0329 2000 0040 ZE WSKAZANIEM NR DZIAŁKI, KTÓREJ DOTYCZY. Za dzień wpłaty uważa się dzień wpływu środków na konto Urzędu. W przypadku zamiaru nabycia nieruchomości w ramach wspólności ustawowej małżeńskiej, wadium winno być wpłacone w imieniu obojga współmałżonków. Do przetargu powinni przystąpić oboje małżonkowie, chyba że zostanie przedłożona pisemna zgoda wyrażona przez nieobecnego współmałżonka do uczestnictwa w przetargu w jego imieniu oraz składania oświadczeń zmierzających do odpłatnego nabycia nieruchomości.
 2. Postąpienie w przetargu wynosi co najmniej 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem do pełnych dziesiątek złotych.
 3. Wadium wniesione przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia. Pozostałym uczestnikom wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
 4. Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli nabywca bez usprawiedliwienia nie stawi się w wyznaczonym miejscu i czasie, do zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego.
 5. Osoby biorące udział w przetargu obowiązane są do:
 6. a) zapoznania się z regulaminem przetargu oraz przedmiotem przetargu,
 7. b) okazania komisji przetargowej przed otwarciem przetargu: dowodu tożsamości – osoby fizyczne; aktualnego wypisu z właściwego rejestru, stosownych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób uprawnionych do reprezentacji – osoby prawne.
 8. c) zapoznania się z nabywaną nieruchomością przed przetargiem, gdyż granice nieruchomości nie będą wznawiane na koszt Gminy.
 9. Nabycie nieruchomości przez cudzoziemców może nastąpić w przypadku uzyskania zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych w drodze decyzji administracyjnej, jeżeli wymagają tego przepisy ustawy dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2278). Nabywca zobowiązany jest do ustalenia we własnym zakresie, czy nabycie nieruchomości będących przedmiotem przetargów wymaga takiego zezwolenia.
 10. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania przetargów z ważnych powodów.
 11. Bliższych informacji o ww. nieruchomościach oraz regulaminie przetargów można uzyskać w Urzędzie Gminy w Domaniewicach, ul. Główna 2, 99-434 Domaniewice, pokój nr 15, tel. 46 830-17-66, 46 830-17-60 w godzinach 7.00-15.00.