Usunięcie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Domaniewice w 2022 roku

Gmina Domaniewice w 2022 roku realizuje zadanie pn.: „usunięcie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Domaniewice”, które jest dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.
Wartość ogólna zadania: 52.926,00 PLN , w tym dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki w Łodzi 47.633,00 PLN w formie dotacji.

Link do strony Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi: www.wfosigw.lodz.pl
Zadanie polegało na usuwaniu wyrobów zawierających azbest na ternie gminy Domaniewice.

W ramach prac wykonane zostały: załadunek, transport odpadu niebezpiecznego z poszczególnych posesji do miejsca unieszkodliwiania, rozładunek i zdeponowanie wraz z kosztami unieszkodliwiania na składowisku odpadów niebezpiecznych zawierających azbest oraz prowadzenie ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów określonej w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020r.poz.797t.j.)

Ilość odpadu zawierającego azbest z terenu Gminy Domaniewice przeznaczona do utylizacji w ramach przedmiotowej umowy wynosiła 132,315Mg.

Załącznik:

Usunięcie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Domaniewice w 2022 roku

Rozbudowa oczyszczali ścieków w Domaniewicach

Gmina Domaniewice realizuje zadanie pn.: ,,Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Domaniewicach”, które jest dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

 Wartość ogólna zadania: 5.268.090,00 PLN, w tym dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki w Łodzi 2.320.000,00 PLN, w tym w formie pożyczki 1.624.000,00 PLN oraz w formie dotacji 696.000,00 PLN.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Link do strony Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi: www.wfosigw.lodz.pl

Przedmiotem przedsięwzięcia jest przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Domaniewicach o przepustowości Qdśr = 350 m3/d., Qdmax = 440 m3/d. Oczyszczalnia ścieków odbierać będzie ścieki z terenu gminy Domaniewice z istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej, jak również przyjmować będzie ścieki dowożone taborem asenizacyjnym z obszaru nieskanalizowanego. Realizacja zadania zapewni odbiór ścieków dla 3325 RLM, co pozwoli m.in. na płynny odbiór ścieków dotychczasowych, jak i na rozbudowę kolejnych odcinków sieci kanalizacyjnej na terenie gminy.

Budowa hali namiotowej nad torem do łyżworolek w m. Domaniewice

 

Gmina Domaniewice w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Edycja 3 PGR otrzymała dofinansowania w wysokości 1.568.000,00 zł na realizację Inwestycji: Budowę hali namiotowej nad torem do łyżworolek w m. Domaniewice.

Budowa zadaszenia nad torem zachęci jeszcze więcej osób do jazdy na łyżwach czy łyżworolkach, a także ułatwi przeprowadzenie odpowiednich treningów dla zawodników.

Dofinansowanie do projektu „Budowa i przebudowa ulic w miejscowości Domaniewice”

Gmina Domaniewice w ramach Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych realizuje zadanie inwestycyjne
pn. ,, Budowa i przebudowa ulic w miejscowości Domaniewice”.

Wartość dofinansowania: 1.900.000,00 zł

Całkowita wartość zadania: 2.042.970,34 zł

W ramach w/w zadania inwestycyjnego w miejscowości Domaniewice zostanie wybudowana ulica Narcyza Rosiaka i część ulicy Cichociemnych oraz przebudowana ulica Kościelna.

Gmina Domaniewice w ramach Programu Inwestycji Strategicznych otrzymała 8.205.000 zł

Gmina Domaniewice w ramach drugiej Edycji Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych otrzymała dwa dofinansowania na:

  1. Rozbudowę i przebudowę budynku Szkoły Podstawowej w Skaratkach wraz z budową wewnętrznej instalacji gazowej z instalacją zbiornikową na gaz płynny (wartość dofinansowania 4.500.000,00 zł)
  2. Modernizację dróg w miejscowości Reczyce, Sapy oraz Stroniewice-Strzebieszew (wartość dofinansowania 3.705.000,00 zł)

Łączna pula otrzymanych środków to aż 8.205.000,00 zł

Oficjalne przyznanie środków nastąpiło w dniu 30.05.2022 r. na konferencji prasowej przy drodze wojewódzkiej nr 704 (odcinek Wrzeczko-Łyszkowice), gdzie osobiście Marszałek Województwa Łódzkiego Grzegorz Schreiber wręczył dofinansowania samorządowcom z powiatu łowickiego w tym również Gminie Domaniewice.

Cieszymy się bardzo, że obydwa wnioski Gminy Domaniewice zostały pozytywnie ocenione.

Informacja – Zakup i montaż rolet zewnętrznych oraz monitoringu i alarmu do Gminnego Ośrodka Kultury w Domaniewicach

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Europa inwestująca w obszary wiejskie

Gmina Domaniewice informuje, iż realizuje projekt grantowy pod nazwą „Zakup i montaż rolet zewnętrznych oraz monitoringu i alarmu do Gminnego Ośrodka Kultury w Domaniewicach”, którego celem jest ,,Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury kulturalnej poprzez zakup i montaż rolet zewnętrznych oraz monitoringu i alarmu do Gminnego Ośrodka Kultury w Domaniewicach”.

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Kwota dofinansowania: 35 793,00 zł