Projekt lokalny ,,Odnowienie altanki i docieplenie ścian budynku Świetlicy Wiejskiej w Strzebieszewie” zgłoszony przez Sołectwo Strzebieszew


Gmina Domaniewice przy współpracy Sołectwa Strzebieszew w okresie 01.07.2021 r. – 15.11.2021 r. zrealizowała projekt ,,Odnowienie altanki i docieplenie ścian budynku Świetlicy Wiejskiej w Strzebieszewie”, który został współfinansowany z budżetu Województwa Łódzkiego w ramach naboru ,,Sołectwo na plus”.
(więcej…)

Gminny Klub Malucha w Domaniewicach


Gmina Domaniewice realizuje projekt pt.: „Utworzenie Klubu Dziecięcego w Domaniewicach”., który jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, w ramach Osi Priorytetowej X Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Działanie X.1 Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3 współfinansowanego.
(więcej…)

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestycja w obszary wiejskie

Operacja pn.  ,,Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków wraz z budową wodociągu w Gminie Domaniewice”, mająca na celu: poprawę infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie Domaniewice  poprzez rozbudowę oczyszczalni ścieków oraz budowę sieci wodociągowej na terenie gminy,  współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania ,,Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

(więcej…)

Przebudowa i rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Sapach

Gmina Domaniewice otrzymała 581 587,00 złotych wsparcia w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Pieniądze te zostały przeznaczone na realizację zadania pn.: „Przebudowa i rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Sapach”. Inwestycja obejmowała kompleksowe prace budowlane, instalatorskie i wykończeniowe oraz wyposażenie budynku dla zapewnienia właściwej realizacji przewidzianych funkcji. Teren działki został częściowo utwardzony i zagospodarowany na potrzeby mieszkańców wsi Sapy. Inwestycja została zrealizowana w okresie: lipiec 2020 r.- maj 2021 r.

(więcej…)

Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Domaniewice wraz z instalacją fotowoltaiczną i modernizacją instalacji oświetleniowej

Gmina Domaniewice informuje, iż realizuje zadanie pn.: ,,Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Domaniewice wraz z instalacją fotowoltaiczną i modernizacją instalacji oświetleniowej”, które jest dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.
(więcej…)