Operacja pn.  ,,Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków wraz z budową wodociągu w Gminie Domaniewice”, mająca na celu: poprawę infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie Domaniewice  poprzez rozbudowę oczyszczalni ścieków oraz budowę sieci wodociągowej na terenie gminy,  współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania ,,Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Umowy o przyznaniu pomocy 00082-65150-UM0500159/19 z dnia 03 marca 2020 roku.

W ramach ww. operacji Gmina Domaniewice:

  • Realizuje zadanie inwestycyjne w formule zaprojektuj i wybuduj polegające na „Przebudowie i rozbudowie oczyszczalni ścieków w Domaniewicach”. Planowany termin zakończenia inwestycji 31 października 2022 roku.
  • Wybudowała w 2020 roku na działce o nr ewid. 587 odcinek sieci wodociągowej o długości 0,851 km. Odcinek sieci został wykonany w ramach gminnego zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa sieci wodociągowej, rozdzielczej w m. Domaniewice”. 

Całkowity koszt operacji wynosi 5.415.690,00 zł., z czego 1.975.460,00 zł., stanowi dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: ,,Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.