Informacja

Stosownie do § 3 Zarządzenia Nr 82/21 Wójta Gminy Domaniewice z dnia 29 września 202lr. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Domaniewice w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy na 2022 rok Gminy Domaniewice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust, 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Konsultacje ustalono w dniach 07.10.2021 r. – 22.10.2021 r. w Urzędzie Gminy w Domaniewicach. 

W wyznaczonym terminie do konsultacji żadna z organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art, 3 ust, 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzących działalność statutową na terenie Gminy Domaniewice nie przystąpiła. 

W związku z powyższym Wójt Gminy nie ma podstaw do przedstawiania wyników konsultacji.