Przewodniczący Rady Gminy Domaniewice Bartłomiej Jurga zawiadamia, że w dniu 30 czerwca 2023 roku o godz. 13:00 w GOKu odbędzie się LI sesja Rady Gminy Domaniewice. 

Szanowni Państwo, obrady LI sesji będą, jak zawsze, transmitowane na żywo, a zatem zapraszamy do śledzenia transmisji online

Proponowany porządek obrad LI Sesji Rady Gminy Domaniewice

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Zatwierdzenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
 4. Rozpatrzenie raportu o stanie gminy – debata.
 5. Sprawa udzielenia Wójtowi Gminy Domaniewice wotum zaufania – podjęcie uchwały.
 6. Sprawa zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Domaniewice za 2022 rok i sprawozdania finansowego za 2022 r. – podjęcie uchwały.
  – przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu za 2022 r,
  – przedstawienie sprawozdania finansowego,
  – przedstawienie Informacji o stanie mienia komunalnego Gminy,
  – przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi,
  – przedstawienie stanowiska Komisji Rewizyjnej Rady Gminy.
 7. Sprawa udzielenia Wójtowi Gminy Domaniewice absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2022 r. – podjęcie uchwały.
 8. Sprawa zmiany budżetu Gminy Domaniewice na  rok 2023 – podjęcie uchwały.
 9. Sprawa zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Domaniewice na lata 2023-2032– podjęcie uchwały.
 10. Sprawa powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych – podjęcie uchwały
 11. Sprawa uchwalenia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Domaniewice na lata 2023 – 2027” – podjęcie uchwały.
 12. Sprawa trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Domaniewicach  – podjęcie uchwały.
 13. Sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej.
 14. Wolne wnioski i dyskusja.
 15. Zakończenie obrad

Obrady Rady Gminy transmitowane będą na stronie https://domaniewice.sesja.pl/

Zapisy archiwalne z obrad Rady Gminy znajdują się na stronie https://domaniewice.sesja.pl/portal/videos