Szanowni Państwo,

7 lutego 2023 r. do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi wpłynęło pismo1 Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej z prośbą o rozpropagowanie, na wniosek Ministerstwa Sprawiedliwości, informacji o dostępie do nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, udzielanej obecnie przez 1500 punktów działających na terenie całego kraju.

Z zawartych w piśmie informacji wynika, że od 2022 r. Ministerstwo Sprawiedliwości wdrożyło dodatkowy projekt tworzenia punktów specjalistycznych dedykowanych osobom z określonymi potrzebami, w tym punktów, w których udzielana jest pomoc osobom doznającym przemocy (przede wszystkim kobiet i dzieci) i punktów specjalizujących się w prawie rodzinnym. Główną ideą tej inicjatywy jest wykorzystanie wiedzy i doświadczenia prawników oraz doradców obywatelskich w szerszym zakresie, niż tylko na terenie ich macierzystych powiatów. Za pomocą środków porozumiewania się na odległość z pomocy specjalisty mogą skorzystać beneficjenci z całego kraju.

Obecnie trwa koordynacja projektu punktów specjalistycznych, a lista tych punktów zostanie zamieszczona na dedykowanej zakładce strony internetowej poświęconej nieodpłatnej pomocy:

https://www.gov.pl/web/nieodplatna-pomoc/dyzury-specjalistyczne

Nadmieniam, że Ministerstwo Sprawiedliwości zadeklarowało gotowość przeszkolenia osób zaangażowanych w udzielanie pomocy społecznej z zakresu zasad udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, zgodnie z ustawą z dnia 15 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 945). W przypadku ewentualnych wątpliwości w tym zakresie wszelkie pytania należy kierować do Wydziału Nieodpłatnej Pomocy Prawnej i Poradnictwa Obywatelskiego w Ministerstwie Sprawiedliwości.

W załączniku przekazuję opracowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości informator dotyczący nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, w tym nieodpłatnej mediacji. Mając natomiast na uwadze prośbę Ministerstwa Sprawiedliwości, proszę o rozpowszechnienie tej informacji wśród podległych jednostek organizacyjnych.

Z poważaniem
DYREKTOR WYDZIAŁU RODZINY
I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Anetta Chlebicka

 

Załącznik:
Informator opracowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości dotyczący nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, w tym nieodpłatnej mediacji.pdf