Zarządzenie Nr 49/17

Wójta Gminy Domaniewice

z dnia 30 maja 2017 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert

na realizację zadania publicznego w 2017 roku

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z  2016r., poz.446 z późn. zm.), art. 11 ust.1 i ust.2 oraz  art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239) w związku z uchwałą Nr XIV/79/2015 Rady Gminy Domaniewice z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu współpracy na lata 2016 – 2018 Gminy Domaniewice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zarządzam, co następuje:

§ 1. Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym.

§ 2. 1. Zlecenie realizacji zadania publicznego nastąpi w formie wsparcia wykonania zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji.

2. Treść ogłoszenia stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3.Organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy zgłaszają pisemnie kandydatów do pracy w komisji konkursowej w terminie do 03.06.2016r.

 § 4.Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Wójt Gminy Domaniewice

Paweł Kwiatkowski