Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2017 roku
w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym

 

1.Rodzaj zadania:

wsparcie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym:

1)zwiększenie ilości form służących do zagospodarowania czasu wolnego;

2)działania na rzecz integracji osób w wieku emerytalnym ze społecznością lokalną;

3)organizowanie imprez sportowo-rekreacyjnych.

 

Lp. Wnioskodawca

 

Tytuł zadania Propozycja kwoty dofinansowania
1. Stowarzyszenie „Aktywny Senior”

Domaniewice

ul. Główna 3

 

 

 

 

 

Działalność na rzecz  osób w wieku emerytalnym – Seniorze, podróże kształcą 5.000 zł
  OGÓŁEM   5.000 zł

 

Domaniewice, 03.07.2017r.