Informacja

Wójt Gminy Domaniewice przypomina o obowiązku posiadania umowy na wywóz nieczystości ciekłych oraz dowodów uiszczania opłat za te usługi !!!

Właściciele nieruchomości, których budynki mieszkalne nie zostały podłączone do kanalizacji sanitarnej mają obowiązek gromadzenia nieczystości ciekłych
w szczelnych zbiornikach bezodpływowych lub osadnikach w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków.  W myśl art. 6 ust. 1 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2022 r., poz. 1297 ze zm.)  każdy właściciel ma obowiązek podpisać umowę z firmą posiadającą zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników
w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transport nieczystości ciekłych z terenu gminy Domaniewice. Informuję również, że zgodnie z art. 6
 ust. 5a oraz art. 9 u ww. ustawy, wójt kontroluje posiadanie umów i dowodów uiszczania opłat za usługi, o których mowa wyżej oraz sprawuje kontrolę nad przestrzeganiem i stosowaniem przepisów ustawy. 

Zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1297) za brak umowy i/lub brak potwierdzeń wywozu nieczystości ciekłych właścicielowi grozi kara grzywny.

W związku z powyższym Urząd Gminy w Domaniewicach  w najbliższym czasie rozpocznie kontrolę posiadania podpisanych umów na wywóz nieczystości ciekłych wraz  z dowodami opłat za wykonaną usługę. Kontrola polegała będzie na wezwaniu właściciela nieruchomości do Urzędu celem przedłożenia zawartej umowy z przedsiębiorcą oraz okazaniu dowodów potwierdzających uiszczanie opłat za tę usługę (rachunki, faktury vat). Należy pamiętać, że posiadane rachunki muszą potwierdzać regularność wywozu szamba.
Zbiorniki bezodpływowe (szamba) powinny być wybetonowane i szczelne,
a ścieki wywożone systematycznie nie dopuszczając do przelania zbiornika
i zagniwania ścieku.

Ścieki nie spełniające norm nie będą przyjmowane na oczyszczalnię ścieków

Gmina ma również obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków. W związku z tym, każdy właściciel nieruchomości na terenie gminy Domaniewice, który ma na swojej działce szambo lub przydomową oczyszczalnie ścieków, powinien gminę o tym powiadomić.

Poniżej wykaz podmiotów posiadających zezwolenie na wywóz nieczystości ciekłych z terenu gminy Domaniewice oraz  formularz zgłoszenia szamba lub przydomowej oczyszczalni ścieków. 

Załączniki:

Zgłoszenie do ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) i przydomowych oczyszczalni ścieków.doc

Wykaz podmiotów posiadających zezwolenie na wywóz nieczystości.pdf