Informacja

Zgodnie z art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2024 r. poz. 609  z późn. zm.) Wójt co roku przedstawia Radzie Gminy Domaniewice Raport o stanie Gminy, obejmujący podsumowanie działalności Wójta w roku poprzednim.

Rada Gminy rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała Rady Gminy w sprawie udzielania lub nieudzielenia absolutorium wójtowi. Raport rozpatrywany jest w pierwszej kolejności. Nad raportem o stanie gminy przeprowadza się debatę.

W debacie nad raportem o stanie gminy głos mogą zabierać mieszkańcy gminy.

W związku z powyższym Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie, zobowiązany jest złożyć pisemne zgłoszenie poparte podpisami co najmniej 20 osób. Zgłoszenia przyjmowane są elektronicznie na adres ug@domaniewice.pl lub w Urzędzie Gminy Domaniewice w pokoju nr 12.

Zgłoszenia należy składać do 14 czerwca 2024r.

Debata nad przedstawionym raportem odbędzie się podczas  sesji, na której podejmowana jest uchwała Rady Gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Wójtowi w miesiącu czerwcu w 2024 r. Mieszkańcy będą dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady zgłoszenia.

 

Pliki do pobrania:

Raport o stanie Gminy Domaniewice za 2023 rok.pdf

Zgloszenie_do_udzialu_w_debacie_nad_Raportem_o_stanie_Gminy_Domaniewice_za_rok_2023.docx