Gmina Domaniewice realizuję projekt pt. „Instalacje odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Domaniewice”, który jest współfinansowany ze środków REACT-EU w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, w ramach Osi Priorytetowej XIII REACT-EU dla Łódzkiego, Działanie XIII 2. REACT-EU dla OZE.

Nr projektu: RPLD.13.02.00-10-0012/21

Kwota dofinansowania projektu: 2.624.998,90 zł

Łączna wartość projektu: 3.390.962,82 zł

Okres realizacji projektu: 01.06.2021 r.-31.12.2023 r.

Cel główny projektu: zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych i zmniejszenie wykorzystania konwencjonalnych źródeł energii w gminie Domaniewice, skutkujące poprawą stanu środowiska naturalnego.

Krótki opis projektu:

W ramach projektu zostanie wykonana dokumentacja projektowa oraz dostawa, montaż i uruchomienie instalacji fotowoltaicznych i kotłów na biomasę w następującej ilości:

-panele fotowoltaiczne na terenie prywatnych posesji mieszkańców gminy:

 • – 42 szt. o mocy 3,24 kWp
 • – 46 szt. o mocy 4,32 kWp
 • – 34 szt. o mocy 5,40 kWp
 • – 37 szt. o mocy 6,48 kWp

-panele fotowoltaiczne na budynkach gminy:

 • – 1 szt. o mocy 23,04 kWp
 • – 1 szt. o mocy 15,84 kWp
 • – 1 szt. o mocy 39,60 kWp

-kotły na biomasę:

 • – 1 szt. o mocy 15 kW
 • – 4 szt. o mocy 20 kW
 • – 4 szt. o mocy 25 kW
 • – 1 szt. o mocy 30 kW.