Postanowienia ogólne
Zasady i tryb przyznawania stypendium

 1. Ustala się zasady i tryb przyznawania stypendium, zwanego dalej stypendium, którego celem jest
  promowanie uczniów uzdolnionych i ich osiągnięć.
 2. Celem stypendium jest wspieranie edukacji uczniów osiągających wysokie wyniki w nauce lub
  osiągnięcia sportowe.
 3. Stypendium jest jednorazowym świadczeniem pieniężnym o charakterze motywacyjnym.
 4. Stypendium przyznawane jest uczniom klas IV-VIII uczęszczających do szkół podstawowych na terenie Gminy Domaniewice, bez względu na miejsce zamieszkania ucznia w okresie roku szkolnego.
 5. Stypendium przyznawane jest za osiągnięcia uzyskane w okresie roku szkolnego, po zakończeniu
  którego wnioskuje się o jego przyznanie.
 6. Uczeń spełniający kryteria przyznania stypendium, może otrzymać za okres jednego roku szkolnego jedno stypendium.
 7. Wysokość stypendium ustalana jest w kwocie 500,00 zł.

 

Zasady i tryb przyznawania stypendium

 1. Stypendium za wyniki w nauce może być przyznane:

1) uczniowi, który w klasie VII-VIII uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen, podawaną do drugiego miejsca po przecinku bez zaokrąglenia, co najmniej 5,00;

2) uczniowi, który w klasie IV-VI uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen, podawaną do drugiego miejsca po przecinku bez zaokrąglenia, co najmniej 5,20;

3) uczniowi, który jest finalistą lub laureatem w konkursach lub olimpiadach na szczeblu co najmniej wojewódzkim.
    9. Stypendium za osiągnięcia sportowe może być przyznane uczniowi, który został nagrodzony
w zawodach na szczeblu co najmniej wojewódzkim w uprawianej dyscyplinie sportu.

 1. Z wnioskiem o przyznanie stypendium występuje się do dnia 31 sierpnia danego roku kalendarzowego.
 2. Stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe przyznaje Wójt, w ramach środków
  przeznaczonych na ten cel.
 3. Stypendium jest udzielane w formie jednorazowego świadczenia pieniężnego wypłacanego w terminie do dnia 30 września danego roku kalendarzowego.

Załączniki:

Regulamin przyznawania stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe dla uczniów

Wniosek o przyznanie stypendium za wyniki w nauce – osiągnięcia sportowe