Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Gmina Domaniewice w 2023 roku realizuje zadanie pn.: „usunięcie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Domaniewice”, które jest dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Wartość ogólna zadania: 99 684,75 PLN , w tym dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki w Łodzi 89 716,00 PLN w formie dotacji.

Link do strony Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi: www.wfosigw.lodz.pl

Zadanie polegało na usuwaniu wyrobów zawierających azbest na ternie gminy Domaniewice.
W ramach prac wykonane zostały: załadunek, transport odpadu niebezpiecznego z poszczególnych posesji do miejsca unieszkodliwiania, rozładunek i zdeponowanie wraz z kosztami unieszkodliwiania na składowisku odpadów niebezpiecznych zawierających azbest oraz prowadzenie ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów określonej w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020r.poz.797t.j.)

Ilość odpadu zawierającego azbest z terenu Gminy Domaniewice przeznaczona do utylizacji w ramach przedmiotowej umowy wynosiła 231,8250 Mg.

Załącznik: Usunięcie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Domaniewice w 2023 roku.pdf