strażak w ubraniu bojowym z odblaskami na rękawach, na głowie ma hełm barwy białej, na twarz ma założoną maskę do ochrony dróg oddechowych, przed sobą trzyma butle ze sprężonym powietrzem koloru żółtego

Strażakowi ratownikowi OSP na podstawie art. 16 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych przysługuje świadczenie ratownicze (corocznie waloryzowane) z tytułu wysługi lat w OSP. Prawo do świadczenia ratowniczego przysługuje strażakowi OSP, który:

  1. czynnie uczestniczył w działaniach ratowniczych lub akcjach ratowniczych:
     – w przypadku mężczyzn – przez co najmniej 25 lat;
     – w przypadku kobiet – przez co najmniej 20 lat oraz
  2. osiągnął:
     – w przypadku mężczyzn – 65 rok życia,
     – w przypadku kobiet – 60 rok życia.

Świadczenie wypłaca Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA:

– wypłata następuje miesięcznie, do 15 dnia każdego miesiąca kalendarzowego, począwszy od miesiąca, w którym przyznano świadczenie ratownicze (art. 18 ust. 2 ustawy);

– zgodnie z art. 51. ust 1. ustawy, osobie, która złoży wniosek o przyznanie świadczenia ratowniczego w terminie 9 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, przyznaje się prawo do świadczenia ratowniczego od miesiąca wejścia w życie ustawy, o ile w miesiącu tym spełniała wszystkie niezbędne warunki do nabycia prawa do świadczenia ratowniczego.

Wzór wniosku o przyznanie świadczenia określa rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych z dnia 2 lutego 2022 r. (Dz.U. 2022R poz. 316) wydane na podstawie art. 17 ust.11 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych.

Wszelkie informacje nt. świadczenia ratowniczego można uzyskać w Urzędzie Gminy w pok. 12
tel. 46 830-17-65

Wzory wniosków o przyznanie świadczenia ratowniczego: