Obywatele Ukrainy, którzy zostali wpisani do rejestru PESEL, będą mogli składać wnioski o wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 300 zł na osobę, przeznaczonego na utrzymanie, w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe.
Obywatelowi Ukrainy, którego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa i który został wpisany do rejestru PESEL, przysługuje pomoc w postaci jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę, przeznaczonego na utrzymanie, w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe.
Wniosek w imieniu osoby małoletniej (dziecka poniżej 18 roku życia) może złożyć jej przedstawiciel ustawowy, opiekun tymczasowy albo osoba sprawująca faktyczną pieczę nad dzieckiem.

Wnioski o przyznanie jednorazowego świadczenia pieniężnego można składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Domaniewicach, ul. Główna 2.
Wniosek należy złożyć osobiście i własnoręcznie podpisać.
Ośrodek czynny w godzinach:
poniedziałek – piątek : 8:00 – 16:00
 
Wszelakie pytania dotyczące wniosków prosimy kierować do Ośrodka Pomocy Społecznej w Domaniewicach, nr telefonu 46 830-17-71
 

WYPEŁNIAJ W JĘZYKU POLSKIM – WIELKIMI LITERAMI W ALFABECIE ŁACIŃSKIM.
W razie niewypełnienia wszystkich danych – konieczne będzie ich uzupełnienie.
Dane, które trzeba wpisać we wniosku:
1 imię (imiona) i nazwisko;
2 datę urodzenia;
3 obywatelstwo;
4 płeć;
5 rodzaj dokumentu stanowiącego podstawę przekroczenia granicy;
6 serię i numer dokumentu stanowiącego podstawę przekroczenia granicy;
7 informację o dacie wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
8 adres pobytu;
9 dane kontaktowe, w tym numer telefonu lub adres poczty elektronicznej;
10 numer PESEL
Podstawa prawna
Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
——————————————————
Громадяни України, які перебувають на території Республіки Польщі легально на підставі ст. 2 пункт Закону від 12 березня 2022 року про допомогу громадянам України у зв’язку зі збройним конфліктом на території цієї держави і які внесені в реєстр PESEL, мають право на допомогу у вигляді одноразової грошової виплати розміром 300 злотих. Допомога призначена на утримання, зокрема на покриття видатків на харчування, одяг, взуття, засоби особистої гігієни, а також оплати житла.
Заяву від імені неповнолітнього (дитини віком до 18 років) може подати її законний представник, тимчасовий опікун або особа, яка фактично опікується дитиною.
ЗАЯВУ СЛІД ЗАПОВНИТИ ПОЛЬСЬКОЮ МОВОЮ – ВЕЛИКИМИ ЛІТЕРАМИ ЛАТИНСЬКОГО АЛФАВІТУ.
Брак даних неприпустимий. Всі поля необхідно заповнити.
Заявки, які не відповідають вимогам, розглядатися не будуть.
Дані, які потрібно внести в заявку:
1 ім’я (імена) та прізвище;
2 дата народження;
3 громадянство;
4 стать;
5 вид документа, за яким перетнули кордон;
6 серія та номер документа, за яким перетнули кордон;
7 відомості про дату в’їзду на територію Республіки Польща;
8 адреса проживання;
9 контактні дані, включаючи номер телефону або адресу електронної пошти;
10 номер PESEL
Правова основа
Закон від 12 березня 2022 року про допомогу громадянам України у зв’язку зі збройним конфліктом на території цієї держави.

Заявки можна подати в Гмінному центрі соціального забезпечення в Доманевіце, вул. Основний 2. Заява має бути подана особисто та підписана від руки. Центр працює в такі години: Понеділок – п’ятниця: 8:00 – 16:00.

Załącznik:

WZOR_WNIOSKU_O_SWIADCZENIE_JEDNORAZOWE_UA