Na podstawie art. 15 ust. 2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, i z 2019r poz. 2020) dokonuje się rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert, ogłoszonego dnia 5 maja 2021 r. na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym, w formie wsparcia tego zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji:

Lp.

Wnioskodawca Tytuł zadania Propozycja kwoty dofinansowania

1.

Stowarzyszenie „Aktywny Senior” Domaniewice

ul. Główna 3

Seniorze, rusz w drogę

8.000 zł

OGÓŁEM

8.000 zł