Przewodniczący Rady Gminy Domaniewice Bartłomiej Jurga zawiadamia, że w dniu 21 grudnia 2023 roku o godz. 14:00 w GOK u odbędzie się LVI sesja Rady Gminy Domaniewice.
Szanowni Państwo, obrady LVI sesji będą, jak zawsze, transmitowane na żywo, a zatem zapraszamy do śledzenia transmisji online

Proponowany porządek obrad LVI sesji Rady Gminy Domaniewice

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Zatwierdzenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Sprawa zmiany budżetu Gminy Domaniewice na rok 2023 – podjęcie uchwały.
 5. Sprawa zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Domaniewice na lata 2023 – 2032 –podjęcie uchwały.
 6. Sprawa zmiany Uchwały Nr LV/303/23 z dnia 1 grudnia 2023 roku Rady Gminy Domaniewice w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Domaniewice – podjęcie uchwały.
 7. Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Domaniewice na lata 2024-2032– podjęcie uchwały.
 8. Uchwalenie budżetu Gminy Domaniewice na 2024 rok – podjęcie uchwały:
   – przedstawienie projektu uchwały budżetowej;
   – odczytanie opinii Komisji;
   – odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej;
   – dyskusja nad projektem uchwały budżetowej;
   – głosowanie projektu uchwały budżetowej.
 9. Sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej.
 10. Wolne wnioski i dyskusja.
 11. Zakończenie obrad

Obrady Rady Gminy transmitowane będą na stronie https://domaniewice.sesja.pl/
Zapisy archiwalne z obrad Rady Gminy znajdują się na stronie https://domaniewice.sesja.pl/portal/videos