Przewodniczący Rady Gminy Domaniewice Bartłomiej Jurga zawiadamia, że w dniu 23 lutego 2023 roku o godz. 14:00 w Gminnym Ośrodku Kultury odbędzie się XLVII sesja Rady Gminy Domaniewice. 
Szanowni Państwo, obrady XLVII sesji będą, jak zawsze, transmitowane na żywo, a zatem zapraszamy do śledzenia transmisji online

Proponowany porządek obrad XLVII Sesji Rady Gminy Domaniewice

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Zatwierdzenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Sprawa zmiany budżetu Gminy Domaniewice na rok 2023– podjęcie uchwały.
 5. Sprawa określenia zasad udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków położonych na obszarze gminy Domaniewice- podjęcie uchwały
 6. Sprawa przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Domaniewice w 2023r – podjęcie uchwały.
 7. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2025 za rok 2022r.
 8. Sprawozdanie z wykonania zadań Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Domaniewice za rok 2022r.
 9. Raport z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025 w Gminie Domaniewice.
 10. Sprawozdanie z  działalności  Gminnego  Ośrodka  Pomocy  Społecznej w Domaniewicach  za  rok 2022.
 11. Sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej.
 12. Wolne wnioski i dyskusja.
 13. Zakończenie obrad.

 

Obrady Rady Gminy transmitowane będą na stronie https://domaniewice.sesja.pl/

Zapisy archiwalne z obrad Rady Gminy znajdują się na stronie https://domaniewice.sesja.pl/portal/videos