Przewodniczący Rady Gminy Domaniewice Bartłomiej Jurga zawiadamia, że w dniu 24 marca 2023 roku o godz. 13:30 w Gminnym Ośrodku Kultury odbędzie się XLVIII sesja Rady Gminy Domaniewice. 
Szanowni Państwo, obrady XLVIII sesji będą, jak zawsze, transmitowane na żywo, a zatem zapraszamy do śledzenia transmisji online

Proponowany porządek obrad XLVIII Sesji Rady Gminy Domaniewice

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Zatwierdzenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Sprawa zmiany budżetu Gminy Domaniewice na 2023 rok– podjęcie uchwały.
 5. Sprawa zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Domaniewice na lata 2023 – 2032 – podjęcie uchwały
 6. Sprawa ustalenia wysokości opłaty za pobyt oraz maksymalnej opłaty za wyżywienie dziecka w Gminnym Klubie Malucha w Domaniewicach – podjęcie uchwały.
 7. Sprawa określenia zasad udzielenia dotacji ze środków pochodzących z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na obszarze Gminy Domaniewice – podjęcie uchwały.
 8. Sprawa wyrażenia zgody na sprzedaż, stanowiącej własność Gminy Domaniewice nieruchomości położonej w miejscowości Domaniewice w drodze bezprzetargowej – podjęcie uchwały.
 9. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Domaniewice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2022.
 10. Informacja za 2022 rok z wykonania Uchwały Nr XV/103/20 Rady Gminy Domaniewice z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie ustalenia zasad zbywania, nabywania, zamiany i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieokreślony.
 11. Sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej.
 12. Wolne wnioski i dyskusja.
 13. Zakończenie obrad.

 

Obrady Rady Gminy transmitowane będą na stronie https://domaniewice.sesja.pl/

Zapisy archiwalne z obrad Rady Gminy znajdują się na stronie https://domaniewice.sesja.pl/portal/videos