Przewodniczący Rady Gminy Domaniewice Bartłomiej Jurga zawiadamia, że w dniu 29 grudnia 2021 roku o godz. 13:00 odbędzie się XXXII Sesja Rady Gminy Domaniewice.

Szanowni Państwo, obrady XXXII sesji będą, jak zawsze, transmitowane na żywo, a zatem zapraszamy do śledzenia transmisji online. 
Proponowany porządek obrad XXXII Sesji Rady Gminy Domaniewice w dniu 29 grudnia 2021r. godz. 13.00:

 1.  Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Zatwierdzenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Sprawa zmiany budżetu Gminy Domaniewice na rok 2021– podjęcie uchwały.
 5. Sprawa zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Domaniewice na lata 2021-2024 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2021-2031 –podjęcie uchwały
 6. Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Domaniewice na lata 2022-2025 wraz z prognozą długu na lata 2022 – 2032 – podjęcie uchwały.
 7. Uchwalenie budżetu Gminy Domaniewice na 2022 rok – podjęcie uchwały:
       a) przedstawienie projektu uchwały budżetowej;
       b) odczytanie opinii Komisji;
       c) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej;
       d) dyskusja nad projektem uchwały budżetowej;
       e) głosowanie projektu uchwały budżetowej.
 8. Sprawa zaciągnięcia w roku 2022 pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w ramach PROW 2014-2020 – podjęcie uchwały
 9. Sprawa zmiany Uchwały w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi– podjęcie uchwały
 10. Sprawia uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2022 – podjęcie uchwały.
 11. Sprawa uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022 – podjęcie uchwały.
 12. Sprawa przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Domaniewice na lata 2022-2024 – podjęcie uchwały.
 13. Sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej.
 14. Wolne wnioski i dyskusja.
 15. Zakończenie obrad.

Obrady Rady Gminy transmitowane będą na stronie https://domaniewice.sesja.pl/
Zapisy archiwalne z obrad Rady Gminy znajdują się na stronie https://domaniewice.sesja.pl/