Przewodniczący Rady Gminy Domaniewice Bartłomiej Jurga zawiadamia, że w dniu 11 marca 2022 roku o godz. 14:00 odbędzie się XXXIV Sesja Rady Gminy Domaniewice.
Szanowni Państwo, obrady XXXIV sesji będą, jak zawsze, transmitowane na żywo, a zatem zapraszamy do śledzenia transmisji online

Proponowany porządek obrad XXXIV Sesji Rady Gminy Domaniewice:

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Zatwierdzenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXII sesji Rady Gminy.
 4. Przyjęcie protokołu z XXXIII sesji Rady Gminy.
 5. Sprawa zmiany budżetu Gminy Domaniewice na rok 2022– podjęcie uchwały.
 6. Sprawa zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Domaniewice na lata 2022-2025 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2022-2032 –podjęcie uchwały
 7. Sprawa zaciągnięcia w roku 2022 pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi – podjęcie uchwały
 8. Sprawa zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej – podjęcie uchwały
 9. Sprawa ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Domaniewice – podjęcie uchwały.
 10. Sprawa zmiany „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Domaniewice” – podjęcie uchwały.
 11. Sprawa przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Domaniewice na lata 2022 – 2025 – podjęcie uchwały.
 12. Sprawa planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania pobieranych opłat oraz ustalenia form i specjalności kształcenia nauczycieli szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Domaniewice w roku 2022 – podjęcie uchwały.
 13. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Domaniewicach
  za rok 2021.
 14. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2021 r.
 15. Sprawozdanie z wykonania Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2021.
 16. Sprawozdanie z wykonania zadań Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Domaniewice za rok 2021r.
 17. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
  i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2025 za rok 2021r.
 18. Sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej.
 19. Wolne wnioski i dyskusja.
 20. Zakończenie obrad.

Obrady Rady Gminy transmitowane będą na stronie https://domaniewice.sesja.pl/
Zapisy archiwalne z obrad Rady Gminy znajdują się na stronie https://domaniewice.sesja.pl/