Przewodniczący Rady Gminy Domaniewice Bartłomiej Jurga zawiadamia, że w dniu 30 marca 2022 roku o godz. 14:00 odbędzie się XXXV Sesja Rady Gminy Domaniewice.
Szanowni Państwo, obrady XXXV sesji będą, jak zawsze, transmitowane na żywo, a zatem zapraszamy do śledzenia transmisji online

Proponowany porządek obrad XXXV Sesji Rady Gminy Domaniewice:

 1.  Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2.  Zatwierdzenie porządku obrad.
 3.  Przyjęcie protokołu z XXXIV sesji Rady Gminy.
 4.  Sprawa zmiany budżetu Gminy Domaniewice na rok 2022– podjęcie uchwały.
 5.  Sprawa zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Domaniewice na lata 2022-2025 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2022-2032 –podjęcie uchwały
 6.  Sprawa przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Domaniewice w 2022 r. – podjęcie uchwały
 7.  Sprawa zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Domaniewice – podjęcie uchwały.
 8.  Sprawa wyrażenia zgody na sprzedaż, stanowiących własność Gminy Domaniewice niezabudowanych nieruchomości położonych w miejscowościach Skaratki pod Rogóźno
  i Domaniewice w drodze przetargu – podjęcie uchwały.
 9.  Sprawa uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022 – 2025 w Gminie Domaniewice – podjęcie uchwały.
 10.  Informacja za 2021 rok z wykonania Uchwały Nr XV/103/20 Rady Gminy Domaniewice
  z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie ustalenia zasad zbywania, nabywania, zamiany
  i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieokreślony
 11.  Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Domaniewice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
  w roku 2021r.
 12.  Sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej.
 13.  Wolne wnioski i dyskusja.
 14.  Zakończenie obrad.

Obrady Rady Gminy transmitowane będą na stronie https://domaniewice.sesja.pl/
Zapisy archiwalne z obrad Rady Gminy znajdują się na stronie https://domaniewice.sesja.pl/