Przewodniczący Rady Gminy Domaniewice Bartłomiej Jurga zawiadamia, że w dniu 25 maja 2022 roku o godz. 14:00 odbędzie się XXXVII Sesja Rady Gminy Domaniewice.
Szanowni Państwo, obrady XXXVII sesji będą, jak zawsze, transmitowane na żywo, a zatem zapraszamy do śledzenia transmisji online

Proponowany porządek obrad XXXVII Sesji Rady Gminy Domaniewice:

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Zatwierdzenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy.
 4. Sprawa zmiany budżetu Gminy Domaniewice na rok 2022– podjęcie uchwały.
 5. Sprawa zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Domaniewice na lata 2022-2025 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2022-2032 –podjęcie uchwały.
 6. Sprawa przyjęcia „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2022” – podjęcie uchwały.
 7. Sprawa ustalenia regulaminu przyznawania stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia
  sportowe dla uczniów uczęszczających do szkół podstawowych na terenie Gminy Domaniewice – podjęcie uchwały.
 8. Sprawa zmiany uchwały w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Domaniewicach – podjęcie uchwały.
 9. Przedstawienie przez Wójta Gminy Raportu o stanie Gminy Domaniewice za rok 2021.
 10. Sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej.
 11. Wolne wnioski i dyskusja.
 12. Zakończenie obrad.

Obrady Rady Gminy transmitowane będą na stronie https://domaniewice.sesja.pl/
Zapisy archiwalne z obrad Rady Gminy znajdują się na stronie https://domaniewice.sesja.pl/