Przewodniczący Rady Gminy Domaniewice Bartłomiej Jurga zawiadamia, że w dniu 29 czerwca 2022 roku o godz. 14:00 odbędzie się XXXVIII Sesja Rady Gminy Domaniewice.
Szanowni Państwo, obrady XXXVIII sesji będą, jak zawsze, transmitowane na żywo, a zatem zapraszamy do śledzenia transmisji online

Proponowany porządek obrad XXXVIII Sesji Rady Gminy Domaniewice:

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Zatwierdzenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
 4. Rozpatrzenie raportu o stanie gminy – debata.
 5. Sprawa udzielenia Wójtowi Gminy Domaniewice wotum zaufania – podjęcie uchwały.
 6. Sprawa zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Domaniewice za 2021 rok i sprawozdania finansowego za 2021 r. – podjęcie uchwały.
 • – przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu za 2021 r,
 • – przedstawienie sprawozdania finansowego,
 • – przedstawienie Informacji o stanie mienia komunalnego Gminy,
 • – przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi,
 • – przedstawienie stanowiska Komisji Rewizyjnej Rady Gminy.
 1. Sprawa udzielenia Wójtowi Gminy Domaniewice absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2021 r. – podjęcie uchwały.
 2. Sprawa zmiany budżetu Gminy Domaniewice na 2022 rok – podjęcie uchwały.
 3. Sprawa zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Domaniewice na lata 2022-2025 wraz z prognozą długu na lata 2022-2032 – podjęcie uchwały.
 4. Sprawa zmiany uchwały Nr XXXVII/226/22 Rady Gminy Domaniewice w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Uczniów na terenie Gminy Domaniewice – podjęcie uchwały.
 5. Sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej.
 6. Wolne wnioski i dyskusja.
 7. Zakończenie obrad

Obrady Rady Gminy transmitowane będą na stronie https://domaniewice.sesja.pl/
Zapisy archiwalne z obrad Rady Gminy znajdują się na stronie https://domaniewice.sesja.pl/