Przewodniczący Rady Gminy Domaniewice Bartłomiej Jurga zawiadamia, że w dniu 14 listopada 2022 roku o godz. 14:00 odbędzie się XLII sesja Rady Gminy Domaniewice.
Szanowni Państwo, obrady XLII sesji będą, jak zawsze, transmitowane na żywo, a zatem zapraszamy do śledzenia transmisji online

Proponowany porządek obrad XLII Sesji Rady Gminy Domaniewice

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Zatwierdzenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
 4. Sprawa obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze gminy Domaniewice – podjęcie uchwały.
 5. Sprawa określenia stawek podatku od nieruchomości na obszarze gminy Domaniewice – podjęcie uchwały.
 6. Sprawa określenia stawek podatku od środków transportowych – podjęcie uchwały
 7. Zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w roku 2022 w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi – podjęcie uchwały.
 8. Sprawa zmiany budżetu Gminy Domaniewice na 2022 rok – podjęcie uchwały.
 9. Sprawa zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Domaniewice na lata 2022-2025 wraz z prognozą długu na lata 2022-2032 – podjęcie uchwały.
 10. Sprawa przyjęcia „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2023” – podjęcie uchwały.
 11. Informacja z analizy oświadczeń majątkowych Radnych Rady Gminy Domaniewice oraz pracowników administracji samorządowej Gminy Domaniewice za 2021 rok.
 12. Podsumowanie działalności LGD Ziemia Łowicka.
 13. Sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej.
 14. Wolne wnioski i dyskusja.
 15. Zakończenie obrad

Obrady Rady Gminy transmitowane będą na stronie https://domaniewice.sesja.pl/
Zapisy archiwalne z obrad Rady Gminy znajdują się na stronie https://domaniewice.sesja.pl/