Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że od 21 września 2022 r. można składać wniosek o dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła.

Można go pobrać poniżej
Wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła.docx
Klauzula informacyjna Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Domaniewicach.pdf

bądź w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Domaniewicach, pok. 5 i 6
w budynku Urzędu Gminy w Domaniewicach lub w sekretariacie Urzędu Gminy w Domaniewicach
w dni robocze w godzinach 8:00-16:00
Więcej informacji mogą Państwo uzyskać, kontaktując się z nami pod nr tel. 46 838 36 41 lub 733 322 302 lub osobiście.

Wnioski składane elektronicznie przez ePUAP (Pismo ogólne do podmiotu publicznego – stary wzór).
Wnioski elektroniczne (pliki o rozszerzeniach .pdf, .odt, .doc, .docx) muszą być podpisane podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym. Instrukcja podpisywania plików profilem zaufanym:
https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/podpisz-dowolny-dokument-wykorzystaj-do-tego-profil-zaufany

Dodatek dla gospodarstw domowych przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ciepła gospodarstwa domowego jest:

  • – kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane peletem drzewnym, drewnem kawałkowym lub innym rodzajem biomasy;
  • – kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG;
  • – kocioł olejowy.

Wymienione źródła ciepła muszą być zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków do dnia 11 sierpnia 2022 r., albo po tym dniu, w przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o których mowa w art. 27g ust. 1 tej ustawy.

Ile wynosi dodatek dla gospodarstw domowych ogrzewanych źródłem innym niż węgiel:

  • – 3000 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe zasilany peletem drzewnym lub innym rodzajem biomasy, z wyłączeniem drewna kawałkowego;
  • – 1000 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy, zasilane drewnem kawałkowym;
  • – 500 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG;
  • – 2000 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł olejowy.

Co trzeba podać we wniosku?

Dane dotyczące nazwiska i miejsca zamieszkania wnioskodawcy, numer konta bankowego, oraz dane (wraz z numerami PESEL) członków gospodarstwa domowego.

Przez gospodarstwo domowe rozumie się osobę fizyczną samotnie zamieszkującą i gospodarującą (gospodarstwo domowe jednoosobowe) albo osobę fizyczną oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

W przypadku gdy pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe, jeden dodatek dla gospodarstw domowych przysługuje dla wszystkich gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym adresem.

Wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych składa się w terminie do 30 listopada 2022r.

Załączniki:

Wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła.docx

Klauzula informacyjna Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Domaniewicach.pdf

Wskazówki jak wypełnić wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła.docx

Prezentacja Ministerstwa Klimatu i Środowiska – Dodatki dla gospodarstw domowych i podmiotów wrażliwych.pdf