Gmina Domaniewice przy współpracy Sołectwa Reczyce w 2022 r. zrealizowała projekt pn. ,,ZIELEŃ WOKÓŁ NAS”, który został sfinansowany z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego w ramach naboru ,,Sołectwo na plus”.

W ramach projektu przy świetlicy wiejskiej w Reczycach został zagospodarowany teren poprzez m.in. nasadzenia zieleni, zakup i wysypanie kamienia ozdobnego, zakup i montaż ławeczek, utwardzenie terenu.
W trakcie projektu Mieszkańcy Sołectwa Reczyce w tym Koło Gospodyń Wiejskich w Reczycach oraz Ochotnicza Straż Pożarna w Reczycach czynnie zaangażowali się w jego realizację m.in. poprzez przygotowanie ternu pod nasadzenia, wybór zieleni oraz ławeczek, wykonanie nasadzeń zieleni, rozłożenie maty antychwastowej i wysypanie kamienia pod zieleń.

Gmina Domaniewice dziękujemy za zaangażowanie w powyższy projekt Sołtysowi wsi Reczyce Panu Grzegorzowi Foksowi oraz Mieszkańcom Sołectwa Reczyce.