Urząd Gminy w Domaniewicach informuje o uruchomieniu procedury związanej z szacowaniem szkód w gospodarstwach rolnych (sadach) powstałych w wyniku przymrozków wiosennych.

Osoby zainteresowane oszacowaniem strat w sadach proszeni są o niezwłoczne składanie wniosków w terminie do dnia 06 lipca 2020r. w Urzędzie Gminy w Domaniewicach (pokój nr 1).

Do wniosku należy dołączyć wymagane oświadczenia, oraz obowiązkowo kserokopię/wydruk złożonego wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich w 2020r. złożonego w AR i MR.

Wniosek o oszacowanie szkód wraz z załącznikami (oświadczenie nr 1 o strukturze upraw, oświadczenie nr 2 o produkcji zwierzęcej) można pobrać w Urzędzie Gminy lub na stronie internetowej Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, zakładka Gospodarka – Rolnictwo- szkody w gospodarstwach rolnych – szacowanie szkód w gospodarstwach rolnych w 2020r.

Szacowanie nastąpi wyłącznie dla upraw, które nie zostały jeszcze zebrane.

Domaniewice, dnia 30 czerwca 2020r.