Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Doamniewicach informuje, iż sprawy rozpatrzenia wniosków o wypłaty dodatku węglowego muszą zostać przedłużone.

Powody decydujące o wydłużeniu rozpatrywania wniosków są niezależne od GOPS w Domaniewicach. Niemożność rozpatrzenia sprawy w podstawowym terminie wynika przede wszystkim z braku przekazania Gminie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację ww. zadania. Ponadto wstrzymanie przez Gminy weryfikacji i wypłat wniosków o dodatek do czasu uszczelnienia przepisów wykonawczych zostało zarekomendowane przez Minister Klimatu i Środowiska w piśmie z dnia 7 września 2022 r. skierowanym do Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów.

Przygotowany przez ustawodawcę projekt ustawy z dnia 2 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw, zakłada m.in. zmiany dotyczące uprawnionych do dodatku – jeden dodatek węglowy dla wszystkich gospodarstw domowych zamieszkujących pod jednym adresem a w przypadku złożenia większej liczby wniosków przyznanie dodatku wnioskodawcy, który złożył wniosek jako pierwszy oraz wydłużenie czasu rozpatrywania wniosków o dodatek węglowy do 60 dni.

Ustawa ta jest w trakcie procesu legislacyjnego.