INFORMACJA

Nadleśnictwo Grotniki informuje, że w celu powiększania zasobów leśnych zainteresowane jest nabyciem (na podstawie zapisów art. 37 ustawy z dn. 28.09.1991 r. o lasach) lasów oraz gruntów przeznaczonych do zalesienia w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego lub decyzjach o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Ww. nieruchomości muszą spełniać następujące warunki:
• posiadać uregulowany stan prawny własności, bez jakichkolwiek obciążeń,
• wypełniać enklawy obcej własności wśród gruntów Lasów Państwowych lub zmniejszać ich powierzchnię,
• likwidować lub zmniejszać powierzchnię półenklaw,
• przylegać do większych kompleksów leśnych w sposób nie komplikujący przebiegu granic i być przeznaczone na cele gospodarki leśnej.

Ponadto Nadleśnictwo informuje, że zgodnie z zapisami art. 37 ustawy o lasach, nabycie lasu i gruntu przeznaczonego do zalesienia może nastąpić po uzyskaniu pisemnej zgody Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, a cena zakupu nie może być wyższa od wartości określonej przez rzeczoznawcę majątkowego.

Osoby zainteresowane sprzedażą nieruchomości spełniających ww. warunki proszone są o przesyłanie wniosków na adres: Nadleśnictwo Grotniki ul. Ogrodnicza 6/8, 95-100 Zgierz lub adres e-mail: grotniki@lodz.lasy.qov.pl . Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 42 719 07 35 wew. 164.

Z poważaniem
mgr inż. Krzysztof Sztark
Nadleśniczy Nadleśnictwa Grotniki