Informacja

INFORMACJA

Stosownie do § 3 Zarządzenia Nr 77/23 Wójta Gminy Domaniewice z dnia 4 września 2023r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Domaniewice w sprawie przyjęcia „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024.”

Konsultacje ustalono w dniach 15.09.2023 r. – 29.09.2023 r. w Urzędzie Gminy w Domaniewicach.

W wyznaczonym terminie do konsultacji żadna z organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art, 3 ust, 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzących działalność statutową na terenie Gminy Domaniewice nie przystąpiła.

W związku z powyższym Wójt Gminy nie ma podstaw do przedstawiania wyników konsultacji.

Załącznik:

Informacja w sprawie przeprowadzenia konsultacji – Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2024 – 2023-10-03.pdf