Przewodniczący Rady Gminy Domaniewice Bartłomiej Jurga zawiadamia, że w dniu 11 października 2023 roku o godz. 15:00 w GOK’u odbędzie się LIV sesja Rady Gminy Domaniewice.

Szanowni Państwo, obrady LIV sesji będą, jak zawsze, transmitowane na żywo, a zatem zapraszamy do śledzenia transmisji online

Proponowany porządek obrad LIV sesji Rady Gminy Domaniewice

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Zatwierdzenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Sprawa zmiany budżetu Gminy Domaniewice na rok 2023 – podjęcie uchwały.
 5. Sprawa zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Domaniewice na lata 2023-2032– podjęcie uchwały.
 6. Sprawa zmiany Uchwały Nr LII/289/23 Rady Gminy Domaniewice z dnia 2 sierpnia 2023r. w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej św. Bartłomieja Apostoła w Domaniewicach na realizację zadania pn. Remont dachu kruchty wraz ze ściennym gzymsem koronującym w kaplicy p.w. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Domaniewicach – podjęcie uchwały.
 7. Sprawa przyjęcia „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2024” – podjęcie uchwały.
 8. Sprawa ustalenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu niepełnosprawnych dzieci, młodzieży i uczniów do placówek oświatowych – podjęcie uchwały.
 9. Sprawa ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych – podjęcie uchwały.
 10. Sprawa wyboru ławników na kadencję 2024-2027 – podjęcie uchwały.
 11. Sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej.
 12. Wolne wnioski i dyskusja.
 13. Zakończenie obrad.

Obrady Rady Gminy transmitowane będą na stronie https://domaniewice.sesja.pl/
Zapisy archiwalne z obrad Rady Gminy znajdują się na stronie https://domaniewice.sesja.pl/portal/videos