Informacja

Szanowni Państwo,

W dniu 1 lipca 2023 r. wchodzi w życie ustawa o świadczeniu pieniężnym z tytułu pełnienia funkcji Sołtysa.

Wypłacane świadczenie przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego przysługuje sołtysom i byłym sołtysom, którzy:

– Ukończyli 60 (kobiety) lub 65 (mężczyźni) lat,
– Pełnili funkcje sołtysa na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym przez co najmniej 2 kadencje, nie mniej niż 8 lat.

Nie ma wymogu pełnienia funkcji sołtysa przez 8 lat w sposób ciągły.

W związku z powyższym Wójt Gminy Domaniewice na podstawie posiadanych dokumentów archiwalnych Urzędu Gminy będzie wydawał zaświadczenia o pełnieniu funkcji sołtysa.

W przypadku gdyby takie dokumenty nie zachowały się w archiwum UG, osoba wnioskująca do KRUS o przyznanie świadczenia może dołączyć swoje oświadczenie o pełnieniu funkcji sołtysa wraz z pisemnymi oświadczeniami, potwierdzającymi ten fakt, przez co najmniej 5 osób zamieszkujących sołectwo w czasie, w którym wnioskodawca pełnił funkcję sołtysa.

Z uwagi, iż ustawa wchodzi w życie od dnia 1 lipca 2023 r. proszę o składanie wniosków do Urzędu o wydanie zaświadczenia po tym terminie.

Wnioski należy składać w pokoju nr 1 (sekretariat) w budynku urzędu: Domaniewice, ul. Główna 2

Poniżej znajduje się wzór wniosku o wydanie zaświadczenia o pełnieniu funkcji Sołtysa.

Załącznik:

Wniosek o wydanie zaświadczenie o pełnieniu funkcji sołtysa.docx

Wzór wniosku o przyznanie świadczenia dla sołtysów.pdf