W budżecie gminy na 2018 rok Wójt Gminy wraz z Radą Gminy Domaniewice postanowili przeznaczyć środki na zagospodarowanie działek oznaczonych nr ewid. 372
i 1852 przy ulicy Kościelnej. Przed inwestycją teren ten był niezagospodarowany i sprawiał wrażenie terenu mało uporządkowanego w tak  bardzo istotnej przestrzeni publicznej Gminy Domaniewice.

W ramach tej inwestycji zaplanowano do wykonania dwa następujące zadania:

  • – zadanie I: „Budowa parkingu ogólnodostępnego dla samochodów osobowych wraz
    z oświetleniem oraz zbiornikiem bezodpływowym na deszczówkę”,

– zadanie II: „Budowa obiektów małej architektury wraz z utwardzeniem terenu w ramach zagospodarowania przestrzeni publicznej przy ul. Kolejowej w Domaniewicach”.

Po przeprowadzeniu procedury zamówień publicznych został wyłoniony wykonawca TOM- BUD Tomasz Mroczkowski z którym na realizacje powyższych zadań zawarto umowę na łączną kwotę 436 340,00 zł.

  • W ramach zadania I powstało ponad 120 miejsc parkingowych wyłożonych kostką betonową, które przecinają pasy zieleni z miejscami do odpoczynku.
  • Wartość tego zadania wyniosła 340 620,00 zł.
  • W ramach zadania II w części południowej terenu wyodrębniono klomb w kształcie koła z ławeczkami po obwodzie i atrakcyjną powierzchnią z nasadzeniami drzew i krzewów. Uatrakcyjnieniem tego obszaru jest zamontowanie oświetlenia W pasach zieleni posadzono takie rośliny jak: klony, lipy drobnolistne, rubinie akacjowe, jodła , tuje , jałowce oraz tawuły.
  • Budowa klombu współfinansowana była ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020.

Nowo powstały obiekt jest ogólnodostępnym miejscem zarówno do rekreacji i wypoczynku jak i rozwoju turystyki.

Całkowita wartość tego zadania to 95 720,00, w tym dofinansowanie 59 537,00 zł. Zarówno parking, jak i skwerek są miejscami z których korzysta wielu  mieszkańców, ale też  i osób przyjezdnych zwłaszcza w czasie różnych świąt i uroczystości kościelnych.

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy ul. Kościelnej w Domaniewicach poprzez budowę powyższych obiektów miało głównie na celu podniesienie atrakcyjności turystycznej obszaru LGD i promocję Gminy Domaniewice.

 

20180808_125955 (1)

20180808_130009 (1)

20180808_130048

20180808_130122